Konzultanti:

zastupuje klienty před soudy a správními úřady a jinými orgány v oblastech práva, poskytuje právní rady, sepisuje právní listiny apod., obhajuje klienty v trestních věcech, podstatným rysem advokáta je jeho nezávislost (na státu i jiných subjektech) a vázanost příkazy klienta, mlčenlivost, nejsou-li v rozporu s právními či stavovskými předpisy; pro výkon profese je třeba vysokoškolské studium a zkouška, která následuje po praxi na pozici advokátního koncipienta.