Povolání:

Chemický inženýr - technolog

vyvíjí a zpracovává nové technologie, které vychází ze strategických cílů firmy nebo ze zakázky zákazníka, jeho schopnost hledat nová řešení a nové technologie vychází z jeho odborných znalostí a praktických zkušeností, ze schopnosti analyzovat možnosti, vnímat souvislosti, kreativity a systematického přístupu; nové postupy zpracovává do postupných kroků, který se říká technologické postupy, kterými se pak řídí dělníci ve výrobě i výrobní technici; chemický inženýr technolog také kontroluje, zda se technologické postupy dodržují ve výrobě.

Chemik analytik

provádí širokou škálu laboratorních činností založených na chemických a fyzikálně-chemických procesech, provádí rozbory (analýzy) materiálů, surovin a výrobků v chemickém a potravinářském průmyslu a v oblasti ekologie, zabývá se také dopadem technologického postupu na kvalitu výrobků, na základě analýz zpracovává písemné zprávy, poskytuje odborné poradenství, stanovuje různá doporučení apod., může být členem týmu pro kontrolu kvality výroby a výrobků; chemický inženýr analytik najde uplatnění v různých potravinářských, chemických, technických a výrobních podnicích, ve farmaceutickém průmyslu, ve vědecko- výzkumných institucích a instituce státního dozoru atd.

Chemik laborant

provádí různé laboratorní chemické a fyzikálně-chemické činnosti, např. odměřuje a ředí roztoky, stanovuje koncentraci a další fyzikálně chemické vlastnosti látek, provádí rozbory různých látek filtrací, srážením, promýváním, sušením, žíháním, tavením, rozklady vzorků, mineralizací, zkouškami tvrdosti, houževnatosti apod., provádí odběry vzorků životního a pracovního prostředí a vyhodnocuje je, vydává atesty; provádí zkoušky přilnavosti, pružnosti a tvrdosti nátěrových hmot a lepidel, identifikuje neznámé látky a provádí jejich analýzy, pod vedení m inženýra chemika se podílí na výzkumu a vývoji, provádí seřizování, čištění, údržbu a jednoduché opravy technického vybavení a přístrojů, vede příslušnou dokumentaci; povolání je vykonáváno v laboratořích a je nutné počítat s neustálým stykem s chemikáliemi všech druhů (nevhodné pro osoby s alergiemi, kožními nemocemi, nemocemi dýchacího ústrojí, epilepsií); předpoklady jsou technické myšlení, schopnost přesně dodržovat předepsané technologické postupy, práce v týmu, samostatnost.

Chemik vývojář

sleduje nové trendy a poznatky v oblasti, důležitou činností je samostudium a aktivní vyhledávání nových informací, na základě těchto informací plánuje, organizuje a realizuje výzkum a vývoj, uplatní se ve vědecko-výzkumných institucích nebo v  různých potravinářských, chemických, technických a výrobních podnicích, ve farmaceutickém průmyslu, v ekologii; pracuje v týmu, přitom samostatně na přidělených úkolech, měl by mít dobrou schopnost kombinatoriky, logické myšlení a úsudek, z vlastností pak spolehlivost, důslednost, pečlivost a trpělivost.