Konzultanti:

provádí různé laboratorní chemické a fyzikálně-chemické činnosti, např. odměřuje a ředí roztoky, stanovuje koncentraci a další fyzikálně chemické vlastnosti látek, provádí rozbory různých látek filtrací, srážením, promýváním, sušením, žíháním, tavením, rozklady vzorků, mineralizací, zkouškami tvrdosti, houževnatosti apod., provádí odběry vzorků životního a pracovního prostředí a vyhodnocuje je, vydává atesty; provádí zkoušky přilnavosti, pružnosti a tvrdosti nátěrových hmot a lepidel, identifikuje neznámé látky a provádí jejich analýzy, pod vedení m inženýra chemika se podílí na výzkumu a vývoji, provádí seřizování, čištění, údržbu a jednoduché opravy technického vybavení a přístrojů, vede příslušnou dokumentaci; povolání je vykonáváno v laboratořích a je nutné počítat s neustálým stykem s chemikáliemi všech druhů (nevhodné pro osoby s alergiemi, kožními nemocemi, nemocemi dýchacího ústrojí, epilepsií); předpoklady jsou technické myšlení, schopnost přesně dodržovat předepsané technologické postupy, práce v týmu, samostatnost.