Povolání:

Administrativní pracovník

vykonává dílčí kancelářské práce dle pokynů nadřízeného pracovníka, jako je kopírování, psaní na PC, má znalosti základního kancelářského balíčku, přepisuje texty, tvoří tabulky, grafy, schémata, vyplňuje formuláře, třídí a ukládá spisy, přebírá a zapisuje firemní poštu a rozděluje ji konkrétním zaměstnancům, spolupracuje při archivaci firemních dokumentů, registruje různé firemní záležitosti podle pokynů nadřízeného, administrativní úkony většinou nevyžadují se žádné specifické dovednosti.

Auditor

zná velmi dobře účtování pro všechny typy institucí, zná podrobně zákon o účetnictví, provádí prověrky účetních a hospodářských výkazů, účetních uzávěrek, zpracovává a projednává kontrolní zprávy, kontroluje dodržování všeobecně závazných norem a právních předpisů, zejména zákona o účetnictví.

Daňový specialista

zpracovává daňová přiznání za klienty, zastupuje je na úřadech, zejména finančních, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, zatupuje je v případě kontrol, pomáhá při zpracovávání účetní závěrky v oblasti daní, poskytuje poradenství, komunikuje s auditorem a dalšími daňovými poradci, zajišťuje přípravu podkladů pro audit; ve firmě aktualizuje metodické postupy pro oblast daní, podílí se na tvorbě daňových předpisů a norem, velmi pozorně sleduje platnou legislativu a novinky v oblasti daňových zákonů; komunikuje s klienty, bankami i dalšími institucemi.

Ekonom

zpracovává finanční analýzy hospodaření a na základě toho pak sestavuje plány a rozpočty společnosti, zajišťuje odborné činnosti z oblasti účetnictví, odměňování, rozpočtování a financování, dohlíží na správné vedení účetnictví, dohlíží na finanční toky uvnitř společnosti, řídí ekonomické oddělení ve společnosti.

Ekonom analytik

provádí rozbory hodpodaření ve firmě, vyhodnocuje efektivitu činností v jednotlivých oblastech a činnostech firemního hospodaření, provádí analýzy ve všech oblastech - od nákupu přes spotřebu různých materiálů, pomůcek, zkoumá efektivitu výroby, využití pracovní doby, analyzuje odměňovací systém ve firmě v návaznosti na výkon, analyzuje vstupní i výstupní kontroly, na základě určitých konkrétních rozborů se určuje další plánování a strategický vývoj ve firmě; cílem práce analytika je co nejefektivnější hospodaření, co největší zisk, stabilita jistota a předcházení možných rizikům.

Finanční kontrolor

sestavuje a dohlíží na dodržování souboru opatření, které vedou k efektivnímu hospodaření společnosti, v rámci předběžné kontroly stanovuje a kontroluje plán objednávek, u průběžné kontroly se určí způsob fakturování a pak se hlídá správnost jejich proplácení, v rámci následné kontroly dohlíží na to, zda vše probíhá podle plánu.

Krizový manažer

krizové řízení je řízení "ve zkratce" a požadavky na krizového manažera jsou mimořádně vysoké, během krátké doby musí analyzovat (diagnostikovat) hospodářskou situaci ve firmě (tzn. hospodářské zdraví či nedostatky jednotlivých oddělení a systémů - př. technologie, materiálové zabezpečení, úroveň odborných znalostí odborných zaměstnanců apod.), určit hloubku případné krize a co nejdříve stanovit opatření na její zmírnění či odstranění - práce krizového manažera může končit řízenou likvidací firmy nebo jejím vyvedením z krize.

Mzdová účetní

každý měsíc zpracovává mzdy zaměstnanců, kompletuje osobní spis zaměstnance, eviduje změny osobních údajů apod., komunikuje s institucemi jako jsou zdravotní pojišťovny, Správou sociálního zabezpečení a finančním úřadem, odpovídá za správný výpočet a výši odvodů, komunikuje se zaměstnanci.

Personalista

obsazuje pracovní místa ve firmě podle požadavků vedoucích pracovníků, nebo podle personálního plánu firmy tak, aby na správných pracovních pozicích byli správní (kvalifikovanými a vysoce kompetentní) zaměstnanci, kteří firmě mohou přinést zisky - podle pravidla "je chybou během výběrového řízení odmítnout vhodného a přijmout nevhodného zaměstnance" personalista se stará o systematický rozvoj zaměstnanců, v dobrých firmách také organizuje průzkum spokojenosti zaměstnanců.

Účetní

zaúčtovávávšechny účetní případy v souladu se zákonem o účetnictví, zaúčtovává faktury, eviduje majetek, vede bankovní účty a pokladnu, musí sledovat právní normy, které se k účetnictví vztahují, v oblasti účtování se řídí pokyny ekonoma a daňového poradce.