stanovuje a velmi podrobně popisuje v projektové dokumentaci přesný pracovní postupy, z jakého materiálu, jak dlouho se zpracovává dílo, kolik lidí se výroby účastní, na jakém zařízení a s jakými stroji, nástroji či pracovními pomůckami se bude vyrábět, stanoví časový harmonogram výroby, materiálové a technické řešení, způsoby provedení stavebně-elektromontážních činností, navrhuje možné změny projektu; navrhuje případně další vhodné technologické (pracovní) postupy, podílí se na inovacích přípravy stavebně-montážních činností; řídí technologickou přípravu elektromontážních činností a elektrotechnické výroby a zavádění nových výrobků; technolog dohlíží na správnost a organizaci technického dozoru, kontroluje dodržování technologických postupů na pracovištích; odpovídá za kvalitu elektrotechnické výroby, za plnění a dodržování podmínek zakázky, včetně cenové kalkulace.