Povolání:

Elektrikář - silnoproud

provádí elektrické instalace uvnitř budov, bytové rozvody, rozvody v rodinných domcích i průmyslových objektech, sestavuje rozvaděče a transformátory, provádí opravy běžně používaných domácích spotřebičů (tzv. bílou techniku) i elektrických strojů v průmyslových podnicích, používá moderní měřící techniku.

Elektrikář - slaboproud

provádí drobné elektrikářské práce, opravuje bílou techniku, údržbu a seřizování elektrického a elektronického příslušenství, sestavuje a provádí údržbu IT techniky, satelitní a výpočetní techniky.

Elektroinženýr - projektant

sestavuje návrh elektrických a elektronických rozvodů v domech (rodinných, bytových i průmyslových a výrobních halách), ale také strojích a technických zařízeních, k tomu zpracovává i požadovanou, komplexní projektovou dokumentaci, včetně podrobného popisu a pracovních postupů; zajišťuje dozor při realizaci projektu, řídí a koordinuje práci projektantů – techniků, organizuje interní a externí kooperaci při zpracování projektové dokumentace ve všech fázích přípravy a realizace projektů; předpoklady pro práci jsou prostorová představivost, technické a kreativní myšlení, kombinační schopnosti, představivost, přesnost, práce s PC a znalost speciálních grafických programů.

Elektroinženýr - technolog

stanovuje a velmi podrobně popisuje v projektové dokumentaci přesný pracovní postupy, z jakého materiálu, jak dlouho se zpracovává dílo, kolik lidí se výroby účastní, na jakém zařízení a s jakými stroji, nástroji či pracovními pomůckami se bude vyrábět, stanoví časový harmonogram výroby, materiálové a technické řešení, způsoby provedení stavebně-elektromontážních činností, navrhuje možné změny projektu; navrhuje případně další vhodné technologické (pracovní) postupy, podílí se na inovacích přípravy stavebně-montážních činností; řídí technologickou přípravu elektromontážních činností a elektrotechnické výroby a zavádění nových výrobků; technolog dohlíží na správnost a organizaci technického dozoru, kontroluje dodržování technologických postupů na pracovištích; odpovídá za kvalitu elektrotechnické výroby, za plnění a dodržování podmínek zakázky, včetně cenové kalkulace.

Elektroinženýr - vývojář

pracuje v týmu a spolupodílí se na vývoji elektrokonstrukcí, elektročástí pro projekty v různých oblastech, např. u strojních zařízení, rozvodů v budovách, stavebních strojů, osobních a nákladních vozidel, rodinných domů, technických budov, elektráren apod.; je součástí vývojářských a testovacích týmů; všechny novinky, poznatky a výsledky z výzkumů zpracovává do odborné dokumentace a publikací; důležitou součástí jeho práce je zavádění nejnovějších vědeckých poznatků a teorií z výzkumu do výroby, proto je důležitá chuť se neustále vzdělávat a učit se novým věcem, mít dobré logické a technické myšlení, kombinační schopnosti a mít velmi dobré znalosti z elektrooboru.

Elektroinženýr - řízení jakosti

vyhodnocuje kvalitu výrobků, analyzuje, vyhodnocuje nedostatky a sjednává nápravu, zpracovává podněty, navrhuje řešení a pracovní postupy, hledá lepší dokonalejší řešení, která mají možným problémům předcházet; kontroluje celý, komplexní systém výroby, její řízení technologické postupy ve všech odborných útvarech a na všech úrovních řízení; koordinuje činnost svých podřízených pracovníků technické kontroly a řízení jakosti, ve výrobě, při montáži i provozu elektrických zařízení i v oblasti poskytování odborných služeb v elektrotechnice; tvoří směrnici o zajišťování kvality výroby a řízení ve firmě, řídí interní prověrky jakosti a spolupracuje při externích auditech; předpoklady jsou technické myšlení, organizační a kombinační schopnosti, samostatnost.

Elektrotechnik

náplní práce je budování energetických zdrojů a sítí s vyšším napětím, pracuje s elektrickým napětím nad 220 V, provádí montážní a elektroinstalační práce, navrhuje, zapojuje a sestavuje jednoduché elektronické obvody, navrhuje a zhotovuje desky plošných spojů, měří elektrotechnické veličiny, provádí elektrotechnické výpočty, čte a vytváří technickou a provozní dokumentaci; pracuje pod vedením elektroinženýra projektanta a řídí skupinu pracovníků (elektrikáře silnoproudaře i slaboproudaře)při výrobě, montáži nebo provozu elektrických zařízení; vyrábí a provádí údržbu elektrických strojů a přístrojů, spravuje oblast systémů pro měření a regulaci, řídí a obsluhuje automatizovaná pracoviště; uplatní se tedy v oblasti měřicí, zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky; předpokladem jsou technické myšlení, velmi dobré odborné znalosti a dodržování zásad bezpečnosti práce, protože pracuje pod vysokým napětím, které je životu nebezpečné, musí mít schopnost vysoké koncentrace, organizační schopnosti, kombinační schopnosti, spolehlivost, přesnost;

Mechanik elektronik

vyrábí, instaluje, seřizuje, zkouší a opravuje elektrické strojů, přístroje a zařízení (např. elektromotory, transformátory, rozvaděče, svařovací agregáty, zapojuje vodiče, elektrické rozvody, zásuvky, navrhuje, zapojuje a sestavuje analogové i digitální elektronické obvody, navrhuje, zhotovuje a osazuje desky plošných spojů, vykonává práce při zhotovování mechanických dílců elektrických přístrojů, zařízení a různých montážních přípravků, řeší elektrické obvody, navrhuje a realizuje náhradní zapojení těchto obvodů či zařízení a volí vhodné součástky, demontuje, opravuje a sestavuje mechanizmy nebo části elektrických zařízení, elektromechanických přístrojů a dalších technických zařízení; měří elektrické veličiny a analyzuje a vyhodnocuje výsledky uskutečněných měření; je schopen číst a vytvářet technickou dokumentaci; předpokladem jsou manuální zručnost, technické myšlení, kombinační schopnosti, představivost, přesnost; práce probíhají v prostředí se zvýšeným výskytem nečistot, mastnot a hluku.

Revizní technik elektrických zařízení

revizní technik provádí revize elektrických zařízení a hromosvodů, kontroluje a měří revidované elektrické zařízení, zjišťuje, jestli zařízení odpovídá dokumentaci a bezpečnostním předpisům, zjišťuje závady, testuje funkčnost prvků, o výsledku revize sepisuje revizní zprávu; zná velmi dobře aktuální normy a zákony souvisejících s revizí elektrických zařízení; za bezvadný chod a funkčnost elektrického zařízení nese plnou odpovědnost; předpokladem jsou velmi dobré a přesné znalosti předpisů a norem, schopnost neustále se v této oblasti vzdělávat, technické myšlení, manuální zručnost, přesnost, samostatnost, dobrý zrak.