připravuje léčivé přípravky, které neobsahují silné a velmi silné účinné látky, a to podle Českého lékopisu a příslušných norem, prodává volně prodejné léky a ostatní přípravky a pomůcky, informuje zákazníky o jejich správném užívání a uchovávání, za asistence lékárníka a specializovaného farmaceuta připravuje léčivé přípravky na lékařský předpis, vydává léčiva na lékařský předpis, prodává a vydává zdravotnické pomůcky, připravuje a vydává léčiva a zdravotnické potřeby na žádanky zdravotnických zařízení a veterinární služby; provádí činnosti spojené s objednávkou a skladováním léčiv, zabezpečuje přejímku lékárenského zboží, provádí základní kontrolu skladování léčiv, dbá na dodržování norem při skladování léčiv, dbá na dodržování předpisů při uchovávání silně účinných léčiv a omamných látek, vede dokumentaci, která vychází ze zvláštních právních farmaceutických předpisů, pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení; pod odborným dohledem farmaceuta se specializovanou způsobilostí v oboru přípravy radiofarmak může provádět přípravu a kontrolu radiofarmak.