provádí inženýrsko-geologický (technicko-geologický) průzkum, analyzuje složení zemské půdy z důvodu výskytu jednotlivých rud, zemních plynů, ropy, příp. i drahých kovů apod., mapuje geologické útvary, pánve, složení hornin, zásobu surovin, poté zpracovává odborné zprávy, nejčastěji pro stavební účely před započetím stavby silnice, železnice, mostů, hrází, halových komplexů, kanalizace, u velkých staveb je vyjádření geologa důležitou součástí stavebního povolení, geolog spolupracuje s dalšími odborníky seismology, s odborníky na rentgenová měření, např. radon apod. Pracuje v terénu, provádí vrty, kterými zavádí speciální sondy pro měření presiometrické, inklinometrické, hydrodynamické či vodní tlakové zkoušky, z nich stanovujeme deformační, filtrační a jiné charakteristiky geologického prostředí; pracuje také v laboratoři, kde analyzuje odebrané vzorky.