popisuje původ, výskyt, pohyb a vlastnosti podzemních vod, mapuje zvodnělé geologické prostředí, studuje ekosystémy, řeší hospodaření se srážkovými vodami, řeší likvidaci srážkových vod v urbanizovaných územích, dohlíží na srážkové vody, aby prostředí (stavby) umožnilo vsakování srážkových vod v místě jejich dopadu, případně bylo zajištěno vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod správným způsobem, určuje rozsah hydrogeologického průzkumu, výběr a způsob dimenzování vsakovacího prvku, opatření má minimalizovat škody při přívalových deštích a řešit období sucha, dbá na to, aby vše probíhalo v souladu s platnými normami a zákony, v souladu s ekologickými záměry.