Povolání:

Grafický designér

zpracovává návrhy a poté realizuje grafické zpracování propagačních a reklamních materiálů, webových stránek, bannerů, inzerce, billboardů, vizitek apod.; měl by ovládat grafické počítačové programy, mít umělecké cítění a výtvarný talent.

Grafik 2D

provádí úpravy fotografií, tvoří vektorové prvky (loga, nápisy) a dle estetických zásad a typografických pravidel připravuje podklady pro výrobu tiskovin (letáků, pozvánek, vizitek, publikací) nebo pro elektronické publikování (www-stránky, prezentace). 2D grafik často kreslí rukou, ale hlavně zvládá grafiku v počítači, 2D grafik spolupracuje v týmu, který se zabývá tvorbou 3D aplikací; 2D grafici kromě již zmíněných návrhů vytvářejí UI (uživatelské rozhraní - třeba vzhled tlačítek, popisů), a hlavně textury - obrázky, kterými se potahují 3D modely, aby se jim dodal detail a barvy, si to můžete představit tak, že 3D grafik vytesá z kamene nějakou sochu (3D model) a texturář vezme barvy a udělá z "šedého pána" barevný model,2D grafik zvládá na vysoké úrovni práci na počítači a jeho přídavných zařízeních, zvládá práci v grafických programech, přijímá, zpracovává, upravuje digitální data, rozumí rozdílu mezi vektorovou a rastrovou grafikou a využívá jich pro svou práci, často pracuje s texty, vybírá fonty, typograficky jej upravuje, připravuje podklady pro tiskový nebo elektronický výstup, 2D grafici nacházejí uplatnění v podnicích, firmách a odděleních zabývajících se reklamou, marketingem.

Mechanik elektronik IT

navrhuje, instaluje a provádí údržbu moderních elektronických zařízení, anténních systémů a vysílačů, měřicí a zabezpečovací techniky, internetových a telekomunikačních sítí, navrhuje a sestavuje jednoduché počítačové sítě, provádí inteligentní silnoproudé instalace s elektronickými prvky, elektroakustické a televizní sestavy.

Programátor (Software Engineering)

na základě požadavků zákazníka navrhuje algoritmus (základní strukturu programu) v určitém programovacím jazyce, píše program pomocí zdrojových kódů, poté testuje to, co navrhl, a dolaďuje program. Programování zahrnuje i následnou údržbu programu, webových aplikací, informačních systémů a řešení.

Projektant telekomunikačních sítí

zpracovává projektovou dokumentaci telekomunikačních sítí, navrhuje trasy kabelů, umístění vysílačů a přijímačů, podpěrných bodů, rozpojovacích a přípojkových skříní, způsob připojení – metalika, optika, bezdrátově, ověřuje průchodnost a propustnost signálu navržených tras, vypracovává dokumentaci pro územní a stavební řízení.

Správce aplikací

spravuje přidělené počítačové aplikace (datové soubory, informační systémy), sehrává data, propojuje datové soubory, provádí zabezpečení dat (zálohování, zaheslování, aplikace antivirových programů, ochrana autorských práv), odstraňuje havarijní situace.

Správce databází

vytváří a navrhuje databáze, aktualizuje, zálohuje, dbá o ochranu osobních údajů, instaluje bezpečnostní prvky, instaluje softwarového vybavení databáze, identifikuje problémové oblasti a navrhuje řešení společně s programátory a návrháři databází, vytváří uživatelské účty, oprávnění jejich uživatelům, uděluje přístupová práva uživatelům databází.

Správce počítačových sítí

HW část – spíše technik (telekomunikační) sítě - navrhuje a sestavuje sítě pomocí pasivních prvků (spojovací média, kabeláže, optika, WiFi) a aktivních prvků (switche, routery, převodníky), SW část – provádí správu serveru, jeho celkovou údržbu a nastavení a bezpečnost, správu software a databází, instalace, konfigurace, aktualizace, zálohování informačních systémů, správu internetového připojení, zabezpečení sítě, elektronické pošty, správa tiskáren, faxserverů nebo scannerů, správu všech PC stanic, síťových prostředků, operačního systému.

Technik IT

zajišťuje servis HW (hardware), jeho běžnou údržbu, instalaci základního systémového a programového vybavení, spravuje SW (software) a provádí údržbu databází, instaluje standardní SW a jeho aktualizace, opravuje a vyměňuje HW i SW, poskytuje servis uživatelům, odborné konzultace a poradenství v oblasti IT, pracuje samostatně.

Technik telekomunikačních sítí

zajišťuje údržbu vnějších telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení a sítí, provádí kontrolní měření a dispečerské řízení telekomunikačních sítí, odstraňuje poruchy, provádí montáž, demontáž a opravy jednotlivých prvků, zpracovává potřebnou dokumentaci, zajišťuje předávání projektové dokumentace k vyjádření příslušných organizací a orgánů.

Tvorba 3D aplikací - grafik

pracuje v technických oborech (strojařina, architektura, design), v reklamě a nejvíce v tvorbě počítačových her a filmovém průmyslu, tvoří trojrozměrný model prostředí a předmětů, rostlin, bytostí v něm, modely tvoří v počítačovém programu, který si většinou vybere z hotových řešení, některé technické projekční programy s koncovkou CAD, mají schopnost převést projektovaný objekt do trojrozměrného modelu, pro jiná než technická využití se používají 3D programy, které poskytují mnohem větší prostor pro grafické či umělecké zpracování, model se skládá z malých plošek - polygonů, čím je jich víc, tím je model přesnější, ale zároveň narůstá objem dat, tvorba modelů je pracná záležitost vyžadující přesnost i trpělivost, čím je objekt nerovnější, přírodnější, tím je pracnější; hotový, jednobarevný model je třeba opatřit texturou (vzhledem povrchu), nasvítit a rozpohybovat, ale tyto operace už většinou dělají další profese, které se na týmovém úkolu podílejí, specializace je i mezi 3D grafiky, existují specialisté na stroje, stavby, přírodu, lidské tělo; 3D grafik je žádaná pozice na trhu práce, vzhledem k rychlému rozvoji programů i zařízení pro tento typ zobrazování.

Tvorba 3D aplikací - programátor

počítačové programování spočívá v umění donutit počítač, aby dělal to, co programátor chce, aby dělal, počítačový program je textový soubor s příkazy pro počítač, zapsaný v nějakém programovacím jazyku, který může být přeložen do podoby spustitelného souboru, jednoduše řečeno programátor napíše text, který umožní třeba možnost otočení nějakého objektu pomocí myši, pro psaní programů se používají programovací jazyky, programovací jazyk je komunikační prostředník mezi programátorem a počítačem, programátor završuje, dokončuje práci 3D a 2D grafika, napíše program, který umožní, aby tlačítka spouštěla to, co mají, aby šly 3D objekty otáčet, zvětšovat, programátor je obvykle dobrý matematik s analytickým logickým uvažováním, sleduje také novinky v zařízeních, na kterých se programy provozují.

Webdesignér

zpracovává základní strukturu celé webové aplikace, jednotlivých stránek, rozvržení informací na stránce; odpovídá za propojenost a funkčnost databází, určuje a připravuje grafický návrh, na finálním dokončení webových stránek spolupracuje s dalšími odborníky; webdesignér by měl mít velmi dobrou prostorovou představivost, protože tvoří a programuje složitou strukturu webu; protože pracuje pro zákazníka, musí být komunikativní, umět se zákazníkem vyjednávat o webu, nutná je vysoká míra kreativity a také sebevzdělávání, protože musí neustále sledovat nové trendy kolem webdesignu.