Povolání:

Operátor primárního okruhu v JE

pracuje v tzv. blokové dozorně (spolu s operátorem sekundárního nejaderného okruhu, vedoucím blokové dozorny a vedoucím celého bloku) a řídí chod jaderného reaktoru, rukama mu protékají milióny kilowatthodin elektrické energie, pracuje se systémem, který zpracovává desetitisíce údajů o teplotě, tlaku, průtocích a nejrůznějších radiačních veličinách, jeho činnost v jaderné elektrárně probíhá na základě předem popsaných postupů vyžadovaných jadernou legislativou, tyto předpisy musí dodržovat; krizové situace se učí zvládat na simulátoru, řídí akce během dvouměsíční období odstávky pro výměnu paliva, odstavení různých zařízení elektrárny, aby na nich mohla proběhnout kontrola či oprava, a poté dohlíží nad tím, aby byla znovu správně uvedena do provozu; jednou za dva roky skládá náročné zkoušky, musí projít úspěšně přes všechny znalostní zkoušky i náročné psychologické, zdravotní i bezpečnostní prověrky; požadované vlastnosti: zodpovědnost, spolehlivost, schopnost vysoké a dlouhodobé koncentrace, odolnost vůči zátěži, psychická stabilita, schopnost rychlé reakce; pokud kandidát splní základní požadavky, čeká jej dvouleté studium ve školicím středisku v Brně, po složení státních zkoušek pracuje nejprve pod dohledem služebně staršího kolegy na sekundárním nejaderném okruhu (turbína, generátor), teprve po několika letech samostatné práce se může začít připravovat na operátora primárního okruhu.

Operátor sekundárního okruhu v JE

pracuje v tzv. blokové dozorně (spolu s operátorem primárního nejaderného okruhu, vedoucím blokové dozorny a vedoucím celého bloku) a obsluhuje, řídí, koordinuje a kontroluje činnosti na sekundární části jaderné elektrárny, to je zařízení od parogenerátoru, přes turbínu (která pohání generátor pro výrobu elektřiny), čerpadla (pro dopravení ochlazené vody zpět do parogenerátoru), až po venkovní zařízení jako jsou například chladicí věže, a také systémy pro vyvedení elektřiny, různé pomocné systémy; zpracovává velké množství údajů, kontroluje jejich hodnoty, musí neustále sledovat nové technologie, případné havarijní situace se učí zvládat na simulátoru (je to simulátor celé blokové dozorny, z blokové dozorny se řídí celá jaderná elektrárna), kde si cvičí různé bezpečnostní postupy; po absolvování VŠ studia může začít pracovat jako operátor-nováček pod dohledem zkušeného operátora, připravuje se na závěrečnou zkoušku, teprve po jejím složení může začít pracovat jako operátor sekundárního okruhu; pravidelně skládá také opakovací státní zkoušky; musí projít úspěšně přes všechny znalostní zkoušky i náročné psychologické, zdravotní i bezpečnostní prověrky; požadované vlastnosti: zodpovědnost, spolehlivost, schopnost vysoké a dlouhodobé koncentrace, odolnost vůči zátěži, psychická stabilita, schopnost rychlé reakce;

Provozní elektrikář v JE

obsluhuje a pracuje na elektrickém zařízení jaderné elektrárny na úrovni napětí nízké napětí, vysoké napětí a velmi vysoké napětí, stará se o elektrické zařízení, zajišťuje jeho bezproblémový provoz, v případě potřeby ho předává do opravy a přebírá z opravy, specifikuje závady, zajišťuje napájení, odstraňuje závady v ovládání, signalizaci a obvodech automatického zařízení, pravidelně provádí jeho kontrolu, likviduje poruchové stavy, pracuje v kontrolovaném pásmu jaderné elektrárny, ve směnném pracovním režimu; základní požadavky na provozního elektrikáře jsou samostatnost, odpovědnost, důslednost, manuální zručnost, logické uvažování, zdravotní a psychická způsobilost.

Reaktorový fyzik v JE

sleduje jeden z nejdůležitějších jaderných procesů z v jaderném reaktoru, a to štěpení jader při tzv. štěpné řetězové reakci, provádí neutronové fyzikální výpočty aktivní zóny, kontroluje štěpnou reakci, zajišťuje optimální využívání paliva v aktivní zóně, řídí manipulace s jaderným palivem, dbá na dodržování zásad jaderné bezpečnosti při manipulacích s jaderným palivem; řídí proces odstávky a náběhu jaderného bloku, zpracovává podklady pro odstavování a náběhy bloku, zpracovává aktuální záznamy a dokumentaci o provozu jaderného bloku, odpovídá za aktualizaci řídící dokumentace; nezbytným předpokladem pro výkon profese je VŠ studium oboru jaderná fyzika, musí být schopen maximálního soustředění na pracovní výkon, musí být, zdravý a psychicky odolný vůči zátěži, další požadované vlastnosti jsou: spolehlivost, zodpovědnost, schopnost respektovat pravidla.

Strojník energertických zařízení v JE

obsluhuje strojní zařízení primárního nebo sekundárního okruhu v jaderné elektrárně, kontroluje ložiska, chvění, hlučnost a teploty točivých strojů, tlak, těsnost rozvodů provozních medií, sleduje stav zařízení a jednotlivé parametry zapisuje, uvádí čerpadla do provozu a z provozu. připravuje zařízení pro opravy, drobné závady odstraňuje sám, při zjištění větších závad zajišťuje opravy u servisní firem, kontroluje správnost značení technologie, provádí zkoušky na zařízení, obsluhuje tlakové nádoby; pracuje ve směnném pracovním režimu, vyžaduje se po něm samostatnost, odpovědnost, ochota se neustále vzdělávat.

Technik zavážení paliva v JE

pracuje v kontrolovaném pásmu jaderné elektrárny, manipuluje v souladu s předpisy s jaderným palivem a se speciálními přípravky, obsluhuje zařízení (jako např. zavážecí stroj, zařízení ve skladu čerstvého paliva, obalových souborů CASTOR, apod.), provádí jeho montáž a demontáž a toto zařízení kontroluje, účastní se pracovních cest do jiných provozů, pracuje ve směnném pracovním režimu; požadavky na jeho vzdělání jsou středoškolské studium, obor strojní nebo elektro; zdravotní a psychická způsobilost pro práci v kontrolovaném pásmu, pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, jeřábnický a vazačský kurz, úspěšné absolvování profesních psychotestů.