stará se o tzv. sociálněprávní ochranu dětí, o děti a mladistvé s poruchami chování nebo o ty, kteří spáchali trestnou činnost, zanedbávají školní docházku, nepracují, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo o děti, které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu, poskytuje výchovné, sociálněprávní, případně psychologické poradenství dětem a jejich rodičům při řešení rodinných, osobních a sociálních problémů, navrhuje preventivní a nápravná opatření, na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení provádí šetření poměrů v rodině, sbírá informací od obecních úřadů, státních orgánů, škol, školských a zdravotnických zařízení, od zaměstnavatele, apod. zpracovává agendu a zprávy, spolupracuje s ústavy pro výkon vazby i výkon trestu odnětí svobody, se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy navštěvuje nezletilé a mladistvé, kteří jsou umístěni.