Povolání:

Hlavní manažer

může řídit malou provozní jednotku o třech lidech, ale také velké oddělení nebo celou firmu; plánuje (stanovuje cíle, hledá cesty a způsoby jak jich dosáhnout), organizuje (rozděluje úkoly podřízeným, přebírá je, zajišťuje dobré podmínky pro jejich plnění), vede lidí (řídí týmovou práci, motivuje lidi, rozděluje pravomoci, má odpovědnost za kvalitní řízení lidí), rozhoduje a kontroluje (plnění cílů, práci lidí i chod celé firmy); řízení firmy má na starosti zpravidla tým manažerů – tvoří ho hlavní manažer (odpovídá za řízení celé firmy, za efektivní propojení všech procesů ve firmě), výrobní manažer, manažer řízení kvality, marketingový manažer, produktový manažer, personalista apod. podle velikosti firmy, v případě velkých existenčních problémů, může přinést řešení krizový manažer; moderní manažerské teorie rozlišují mezi manažerem, lídrem a vizionářem, manažer jako vedoucí pracovník má formální moc, lídr má vedle formální moci i neformální, umí lidí motivovat, povzbudit, řídit tak, že tým podává mimořádně dobré výsledky, v týmu jsou i příznivé mezilidské vztahy apod., vizionář je ten, kdo je schopen mít vizi, kam by se firma měla vyvíjet v budoucnu.

Krizový manažer

krizové řízení je řízení "ve zkratce" a požadavky na krizového manažera jsou mimořádně vysoké, během krátké doby musí analyzovat (diagnostikovat) hospodářskou situaci ve firmě (tzn. hospodářské zdraví či nedostatky jednotlivých oddělení a systémů - př. technologie, materiálové zabezpečení, úroveň odborných znalostí odborných zaměstnanců apod.), určit hloubku případné krize a co nejdříve stanovit opatření na její zmírnění či odstranění - práce krizového manažera může končit řízenou likvidací firmy nebo jejím vyvedením z krize.

Manažer hotelu a gastro zařízení

řídí hotel, restauraci, bar, hospodu apod. jako celek, řízení spočívá v tom, že si stanoví strategický plán, vizi na směřování hotelu / gastrozařízení, odpovídá za plnění plánu, za dobré hospodářské výsledky, za zisk; s tím souvisí zajištění kvalitní nabídky služeb, zaměstnávání kompetentních lidí, jejich řízení, vedení, komunikaci s nimi, motivaci, hodnocení jejich práce, odměňování, popř. vzdělávání všech zaměstnanců; aby zajistil odbyt služby, musí provádět dobře cílenou a efektivní reklamu a propagaci, vyhledávat nové služby a příležitosti pro zisk, jedná a zastupuje hotel a podobná zařízení při jednáních s obchodními partnery v České republice i zahraničí; pro zajištění dobrého hospodářského výsledku je důležité získat a udržet si zákazníky, obstát ve velké konkurenci, je třeba se neustále zlepšovat, hledat nové možnosti, být kreativní, mít správné nápady, mít zaměstnance, na které je možné se spolehnout, vytvořit jim zajímavé pracovní prostředí, motivační systémy, na druhé straně i propracovat kontrolní mechanizmy.

Manažer personalista

obsazuje pracovní místa ve firmě podle požadavků vedoucích pracovníků, nebo podle personálního plánu firmy tak, aby na správných pracovních pozicích byli správní (kvalifikovanými a vysoce kompetentní) zaměstnanci, kteří firmě mohou přinést zisky - podle pravidla "je chybou během výběrového řízení odmítnout vhodného a přijmout nevhodného zaměstnance" personalista se stará o systematický rozvoj zaměstnanců, v dobrých firmách také organizuje průzkum spokojenosti zaměstnanců.

Manažer řízení kvality

vyhodnocuje kvalitu odvedené práce, výrobků a služeb; navrhuje způsob, pomocí kterého zjišťuje kvalitu provedené práce – např. dotazníky spokojenosti, stanovuje přípustný počet chybných výrobků na určitý počet správných výrobků, provádí analýzy (rozbory), které mají za cíl zlepšit kvalitu – někdy pomocí nových technologií, dokonalejšího systému kontroly pracovníků, pomocí dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců, poradenskými službami apod.; manažer kvality zpracovává směrnice pro sledování a vyhodnocování kvality, kterými se musí řídit všechna oddělení ve firmě, řídí interní prověrky jakosti a spolupracuje při externích auditech; předpoklady jsou technické myšlení, organizační a kombinační schopnosti, samostatnost.

Marketingový manažer

navrhuje firemní marketingovou strategii na delší či kratší období, je to způsob, jak co nejlépe umístit co nejvíce výrobků a služeb na trh; tuto strategii pak marketingové oddělení rozpracovává do konkrétních realizačních plánů; marketingová strategie vychází ze strategických cílů, z analýzy úspěšnosti minulého období, z analýzy konkurenčního prostředí, politického a ekonomického stavu země; jednotlivé části marketingového plánu určují kolik produktů má firma v daném období prodat, jakým způsobem a s jakou podporou; jakmile je plán schválen, začne jeho realizace a manažer pravidelně vyhodnocuje jeho plnění, srovnání skutečného plnění s plánem, jeho oddělení trvale sleduje co se děje na trhu, jak se chová konkurence; jeden ze způsobů podpory marketingové strategie je reklama, inzerce, webové stránky a výstavy, jejich účinnost je také vyhodnocována

Obchodní manažer

pracuje ve větších firmách a řídí obchodní oddělení, jeho cílem je vytvořit takovou firemní strategii, aby prodal maximum firemních výrobků a zajistil tak práci lidem v celé firmě, patří mezi nejužší vedení společnosti, na něm záleží úspěch firmy, protože pokud nezajistí prodej výrobků, nemá firma za co vyrábět, nemá na materiál, na mzdy zaměstnanců, na nákup surovin, na nové technologie a výroba ve firmě se zastaví. Obchodní manažer propracovává obchodní strategii firmy, zjišťuje požadavky ze strany zákazníků a o nich pak informuje ve firmě; dobrá firma musí umět rychle reagovat na potřeby trhu; dobrý obchodník se musí vyznat v produktech, které prodává, musí být dobrý psycholog prodeje, aby vystihl co nejvíce potřeby trhu a konkrétních zákazníků či skupiny zákazníků, také musí mít aspoň základní ekonomické vzdělání, musí umět vyjednávat o zakázce.

PR manažer (manažer reklamy)

stárá se o propagaci a reklamu společnosti, stanovuje strategický plán, vyhodnocuje efektivitu reklamních akcí, pořádá prezentační akce, výstavy, účastní se veletrhů, zajišžuje tisk letáků apod., navazuje nové kontakty, udržuje stávající za účelem zviditelnění společnosti a jejích výrobků na trhu apod., PR manažer musí zvládat velmi dobře umění komunikace, pravidla společenského chování, má dobré vyjadřovací schopnosti v českém i cizím jazyce.

Produktový manažer

sleduje nové trendy v oblasti, zpracovává analýzy, které souvisí s možným zavedením nového produktu do výroby či prodeje, popř. zavedením výrazné modernizace produktu; vychází to z analýzy nabídky a poptávky na trhu, z vývoje nových technologií nebo jejich nákupu, ze zavedení do výroby, nákupu strojů, proškolení zaměstnanců pro práci s novými technologiemi, zjišťování konkurence na trhu, včetně reklamy a dalších marketingových procesů; je jedním z manažerů, kteří se výrazněji podílejí na určování strategických cílů.