Konzultanti:

navrhuje firemní marketingovou strategii na delší či kratší období, je to způsob, jak co nejlépe umístit co nejvíce výrobků a služeb na trh; tuto strategii pak marketingové oddělení rozpracovává do konkrétních realizačních plánů; marketingová strategie vychází ze strategických cílů, z analýzy úspěšnosti minulého období, z analýzy konkurenčního prostředí, politického a ekonomického stavu země; jednotlivé části marketingového plánu určují kolik produktů má firma v daném období prodat, jakým způsobem a s jakou podporou; jakmile je plán schválen, začne jeho realizace a manažer pravidelně vyhodnocuje jeho plnění, srovnání skutečného plnění s plánem, jeho oddělení trvale sleduje co se děje na trhu, jak se chová konkurence; jeden ze způsobů podpory marketingové strategie je reklama, inzerce, webové stránky a výstavy, jejich účinnost je také vyhodnocována