Povolání:

Editor

vede tým redaktorů, zodpovídá za obsah, formu a celkovou podobu vydávaného (tištěného nebo elektronického) materiálu, tímto materiálem mohou být článek, noviny, časopis, firemní zpravodaj, svěřené části internetového portálu či celé webové stránky, mohou to být i zprávy pro TV, rozhlas a digitální média, pracuje v určitém redakčním systému, spravuje webové stránky - upravuje texty, vkládá obrázky, dokumenty nebo odkazy, vybírá o čem a v jakém rozsahu se bude psát, jakým způsobem se informace zveřejní; dílčí informace uspořádává, připravuje k vydání, provádí konečné opravy a úpravy textu před vydáním; ověřuje si důvěryhodnost informačních zdrojů, spoluzodpovídá za objektivní přístup k událostem; měl by neustále sledovat dění kolem sebe, přinášet informace o důležitých věcech s nadhledem a odstupem, umět vystihnout podstatu problému, orientovat se v informacích; měl by dodržovat principy novinářské etiky.

Manažer reklamy

pracuje buď ve firmě a stará se o reklamu jedné firmy nebo v reklamní agentuře a zpracovává zakázky od zákazníků, zajišťuje propagaci výrobků, značky, firmy, účastní se různých prezentačních akcí, veletrhů, má nejnovější informace o tom, co se děje ve firmě, vhodným způsobem (slovem, slogany či graficky) určité informace pak předává dál, komunikuje s útvary uvnitř firmy a na základě informací od nich patří, navrhuje reklamní strategii; jako manažer řídí tým lidí, rozděluje úkoly a kontroluje jejich plnění, motivuje, odměňuje; má velmi dobrý přehled o nejnovějších trendech v reklamní tvorbě, o formách prezentace v tištěné i elektronické podobě, zvládá multimediální prostředí na velmi dobré úrovni, vyhodnocuje efektivitu jednotlivých reklamních kampaní, může na základě sociologického průzkumu zaměřit reklamu na určitou cílovou skupinu a podle toho, komu je určena zvolit styl, prostředky, způsob oslovení, neustále se učí; měl by být dostatečně kreativní, mít grafické cítění a originální nápady, měl by umět jednat a vycházet s lidmi.

Novinář

pracuje samostatně, připravuje zprávy, články a reportáže pro tisk, rozhlas a televizi a digitální média, musí neustále vnímat dění kolem sebe, být u důležitých událostí, musí je umět prosadit ke zveřejnění, po technické stránce (tzn. gramaticky a graficky) připravuje články a předlohy k vydání, zvládá velmi dobře informační technologie a český jazyk, popř. i cizí jazyk.

PR manažer

stárá se o propagaci a reklamu společnosti, navazuje nové kontakty, udržuje stávající za účelem zviditelnění společnosti a jejích výrobků na trhu apod., PR manažer musí zvládat velmi dobře umění komunikace, pravidla společenského chování, má dobré vyjadřovací schopnosti v českém i cizím jazyce.

Redaktor

připravuje a zpracovává informace pro vydání buď, v tištěné podobě (knihy, brožury, letáky, periodické či neperiodické publikace) nebo elektronické, posuzuje jejich odbornou, literární, jazykovou a stylistickou úroveň, navrhuje autorovi opravy či úpravy textů, provádí opravy gramatických a syntaktických chyb, pracuje v určitém redakčním systému, spravuje webové stránky - upravuje texty, vkládá obrázky, dokumenty nebo odkazy, součástí práce redaktora jsou i administrativní úkony jako je uzavírání smlouva pod.; v rámci velkého týmu redaktorů se může specializovat jako odpovědný, technický, nakladatelský, sportovní, kulturní, hudební nebo jazykový redaktor.

Tiskový mluvčí

mluví, vyjadřuje se k určitým událostem jménem instituce, firmy, soukromé nebo veřejné osoby, proto by neměl vyjadřovat názor svůj; účastní se pravidelných porad, komunikuje s vedením instituce nebo osobou, kterou zastupuje, ta rozhoduje o míře sdělitelného ve zveřejňované zprávě, vystupování mluvčího je jasné stručné srozumitelné, má kultivovaný projev; vedle zpráv o aktuálních událostech informuje i o připravovaných akcích, někdy zpracovává dlouhodobý plán akcí, které mají informační (pravidelné tiskové konference) i preventivní charakter (besedy ve školách apod.); tiskový mluvčí vystupuje jménem svého zaměstnavatele, podává o něm pozitivní obraz, na rozdíl od novináře.