Konzultanti:

Metrolog zajišťuje kalibraci měřidel, kalibruje nestanovená měřidla – pracovní měřidla (stanovená měřidla jsou např. váhy v obchodním styku, plynoměry, elektroměry apod.), pracovní měřidla se používají k měření na různých pracovištích a mají vliv na jakost (kvalitu) a na ochranu zdraví a bezpečnosti, kalibrační technik provádí vstupní kontrolu nových měřidel před prvním použitím a potom periodickou (opakovanou) kontrolu měřidel, porovnává měřidla ve výrobě s etalony měřidel, kalibrační metrolog odpovídá za to, že měřicí přístroje skutečně měří správným způsobem to, co měřit mají; kalibrační metrolog může kalibrovat měřidla a přístrojů v oborech teploty, objemu, tlaku, otáček, času, vlhkosti, objemu kapalin, úhlu, tlaku, momentu síly, teploty, el. veličin apod., provádí kalibraci měřidel pro chladicí a mrazicí zařízení v laboratoři, pro komorové pece, sušárny; kalibrace měřidel provádí podle schválených metodik, které odpovídají příslušným předpisům a normám; při kalibraci musí dodržovat kalibrační postup a kalibrační podmínky dle platných norem; metrolog, kalibrační technik nebo i manažer kvality, který ručí v kalibrační laboratoři za dodržování systému jakosti dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Metrolog se musí neustále vzdělávat a sledovat nové trendy v metrologii, k základním požadavkům na vlastnosti patří pečlivost, důslednost, odpovědnost, smysl pro detail, schopnost dotáhnout věci do konce, schopnost dodržovat pravidla a normy, logické myšlení. Kalibrační technik pracuje v kalibrační laboratoři.