Povolání:

Advokát

zastupuje klienty před soudy a správními úřady a jinými orgány v oblastech práva, poskytuje právní rady, sepisuje právní listiny apod., obhajuje klienty v trestních věcech, podstatným rysem advokáta je jeho nezávislost (na státu i jiných subjektech) a vázanost příkazy klienta, mlčenlivost, nejsou-li v rozporu s právními či stavovskými předpisy; pro výkon profese je třeba vysokoškolské studium a zkouška, která následuje po praxi na pozici advokátního koncipienta.

Notář

vykonává notářské činnosti, tzn. ověřuje platnost a pravost podpisů na dokumentech, platnost dokumentů, sepisuje listiny o právních úkonech, příjímá závěti, předměty, cenné papíry či finanční obnosy do notářské úschovy, vykonává správu majetku a ve věcech majetkových zastupuje majitele, může také zastupovat osoby ve správním a občanském soudním řízení; k výkonu povolání je třeba vysokoškolské vzdělání i notářská zkouška, před jejím složením čekatel pracuje jako koncipient, jako pomocný úředník, který se připravuje na notářskou praxi.

Právník

stará se komplexně o veškerou právní agendu společnosti, připravuje návrhy smluv všech typů, poskytuje právní poradenství manažerům společnosti, provádí revizi všech právních kroků, zastupuje společnost při jednáních se třetími stranami, z pohledu práva upozorňuje manažery na hrozby i příležitosti.

Soudce

rozhoduje ve sporných záležitostech, zejména právních, vstupuje do sporu dvou stran jako třetí a nezúčastněný, rozhoduje o vině a trestu v trestních věcech, jeho povinností je rozhodovat nestranně a spravedlivě, nesmí být podjatý, je nezávislý na vládě, je vázán pouze zákonem a mezinárodní smlouvou, je povinen je vykládat zákony podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a rozhodovat v přiměřených lhůtách bez průtahů a na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem.

Státní zástupce

zastupuje veřejný zájem, tj. stát, dohlíží na to, aby všechny procesy a úkony v oblasti trestního řízení (během vyšetřování i u hlavního líčení) probíhaly tak, jak mají; trestní řízení je proces, při kterém orgány činné v trestním řízení (soud, státní zástupce a policejní orgán) zjišťují, zda se obviněný dopustil trestného činu, z něhož byl obviněn, a ukládají mu za to trest; vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů I ve vazbě, vězení, během ochranné léčby či a ochranné nebo ústavní výchovy.

Vyšší soudní úředník

provádí rozhodovací činnosti a ostatní činnosti dle zákona o vyšších soudních úřednících, práce v oboru statistiky, práce s rejstříkem a pracuje s ostatními informačními systémy krajského soudu, vyhledává data a informace v evidencích státní správy a ostatních veřejných informačních systémech v oblasti justice, provádí porozsudkovou agendu, výpočet nákladů řízení a nákladů obhajoby, výslechy účastníků řízení a další úkony v rámci dožádání, plní další ústní i písemné příkazy nadřízeného pracovníka, udělené v souladu s druhem práce a povahou práce ujednané v pracovní smlouvě, při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, vnitřním kancelářským řádem a vnitřními předpisy soudu, zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu své práce, odpovídá za rozhodovací činnost dle zákona o vyšších soudních úřednících, rozhoduje o vyplácení finančních prostředků (náklady řízení, odměny advokátů, ostatní platby), o vymáhání finančních prostředků (pokuty, soudní poplatky) a dávat pokyny příslušnému finančnímu úseku soudu; zná hmotné a procesní předpisy, rozhoduje ve věcech dle zvláštního zákona, vypracovává rozhodnutí a jejich odůvodnění a provádí ostatní písemné právní úkony spojené se soudním řízením, orientuje v soudních spisech, připravuje a kompletuje podklady a doklady potřebné při projednávání soudních sporů, posuzuje předkládaný důkazní materiál z hlediska jeho významnosti pro rozhodovací proces při soudním řízení.