Povolání:

Kurátor pro mládež

stará se o tzv. sociálněprávní ochranu dětí, o děti a mladistvé s poruchami chování nebo o ty, kteří spáchali trestnou činnost, zanedbávají školní docházku, nepracují, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo o děti, které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu, poskytuje výchovné, sociálněprávní, případně psychologické poradenství dětem a jejich rodičům při řešení rodinných, osobních a sociálních problémů, navrhuje preventivní a nápravná opatření, na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení provádí šetření poměrů v rodině, sbírá informací od obecních úřadů, státních orgánů, škol, školských a zdravotnických zařízení, od zaměstnavatele, apod. zpracovává agendu a zprávy, spolupracuje s ústavy pro výkon vazby i výkon trestu odnětí svobody, se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy navštěvuje nezletilé a mladistvé, kteří jsou umístěni.

Pracovník v sociálních službách

poskytuje celkovou obslužnou péči osobě, která se z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění nemůže o sebe postarat sama; svoji práci vykonává v ambulantních a pobytových zařízeních sociální péče, ústavech, domech s pečovatelskou službou, v domácnostech apod.; pomáhá klientům při osobní hygieně, oblékání, udržování čistoty, při stravování, umí ovládat zdravotnické pomůcky svých klientů, učí je soběstačnosti v jejich prostředí, v domácnosti, podporuje jejich aktivizaci, podporuje je i psychicky, povzbuzuje je k činnosti, koordinuje pečovatelské činnosti, provádí základní terapeutické postupy, např. rehabilitaci apod.; pracovník v sociálních službách vykonává fyzicky i psychicky náročnou práci, často se jedná o práci v nepřetržitém provozu; základním předpokladem pro výkon této práce je ukončené alespoň základní vzdělání, věk nad 18 let, bezúhonnost a dobrý zdravotní stav.

Psycholog

uplatňuje se v poradenské psychologii (radí člověku, který se ocitl v situaci, která je pro něj složitá a málo přehledná, pomáhá mu hledat možná řešení, klient se pak sám rozhoduje pro určité řešení), v psychoterapii (pomáhá klientovi pochopit jeho problém a naučit ho novým způsobům, jak se v určité situaci chovat) nebo v klinické psychologii, kde spolupracuje s psychiatry, spolu usilují o zlepšení psychického stavu psychicky nemocného člověka; pracuje v pedagogicko-psychologickém poradenství (ve školách, v kariérovém poradenství), v personalistice (ve firmách a institucích), v manželském a partnerském poradenství (v poradnách pro mezilidské vztahy) nebo ve specializovaných oborech jako např. psychologie dopravy a jiné. Psycholog by se měl dobře vyznat sám v sobě, rozumět okolnímu světu, respektovat klienty a dodržovat etický kodex.

Sociolog

zkoumá sociální život jednotlivce, různých skupin a společností, provádí sociologické výzkumy a průzkumy veřejného mínění, sestavuje tyto průzkumy na zakázku různých institucí, politických stran a obchodních a výrobních společností, tyto průzkumy pak velmi podrobně analyzuje, matematicky zpracovává, vysvětluje chování skupin a jednotlivců, snaží se také předpovědět jejich chování; sociolog se uplatňuje i jako personalista.

Sociální pedagog

pracuje s lidmi nejrůznějšího věku – od dětí po seniory, s lidmi se speciálními potřebami, se smyslovým, tělesným zdravotním či sociálním znevýhodněním i bez handicapu, jeho činnost by měla mít společenský, výchovný nebo vzdělávací charakter; může pracovat v centrech volného času jako vedoucí kroužku, animátor, v oblasti sociální práce jako kurátor pro děti a mládež, jako probační asistent, jako metodik prevence sociálních patologií, streetworker, jako vychovatel v dětských domovech, v diagnostických ústavech, v domovech důchodců a v nemocnicích, jako vychovatel, poradenský pracovník, pracovník občanských sdružení a neziskového sektoru apod.; jeho uplatnění je široké, co se týká náplně práce i cílové skupiny; měl by být komunikativní, mít přirozenou autoritu, jasný hodnotový systém, být zásadový a mít potřebu pomáhat druhým lidem, sociální pedagog patří k tzv. pomáhajícím povoláním.

Sociální pracovník

hlavním úkolem je pomáhat lidem, sociální práce zahrnuje velmi širokou oblast, je určena pro lidi všech věkových kategorií od dětí po seniory, od lidí zdravých po lidi s handicapem - mentálním, tělesným, smyslovým, psychickým či sociálním (špatně fungující nebo nefunkční rodina apod.); sociální pracovník využívá nejrůznější formy a metody práce od poradenství, přes intervenci, přímou péči, přípravu nejrůznějších programů, komunikuje s úřady, zpracovává plány, pomáhá při komunitním plánování apod.; sociální pracovník pracuje v nejrůznějších zařízeních, v klubech, sociálních zařízeních, nadacích, v terénu (streetworker) apod.; sociální práce je fyzicky i psychicky velmi náročná, zpravidla společností nedoceňovaná, na druhé straně potřebná; jejím cílem je zlepšit kvalitu života klientům, pomoci jim vyznat se v pro ně nepřehledné životní situaci, sociální pracovník se musí vyznat sám v sobě, mít srovnané životní postoje, hodnoty, znát své hranice, aby byl připraven pomáhat druhým.