Povolání:

Asistent pedagoga

spolupracuje s pedagogem, pomáhá žákovi, který má nějaký druh znevýhodnění, např. zdravotní, smyslové, mentální nebo sociální, pomáhá mu podle pokynů učitele, pomáhá mu ve vyučování i o přestávkách podle potřeb žáka, doučuje ho, může mu pomáhat i s přípravou na vyučování, např. v družině, školním klubu, pomáhá mu získat si sociální, pracovní, hygienické a jiné návyky, pomáhá žákovi začlenit se do kolektivu; asistent pedagoga by měl znát speciální potřeby žáka, o kterého se stará, být vnímavý, empatický; i přes možné komunikační bariéry se žákem z důvodu jeho postižení, musí komunikaci zvládat a překonávat možné problémy vyplývající z žákova postižení.

Lektor

provádí výuku a praktický výcvik v odborných kurzech zpravidla pro dospělé, zaměření kurzů je velmi rozmanité, od jazykových, přes praktické po vysoce odborné semináře; lektor se často podílí na tvorbě obsahu vzdělávání, rozdělení učiva do jednotlivých lekcí, připravuje si učební a studijní materiály, prezentační techniku, která může být v některých případech velmi složitá, lektorem je buď pedagog nebo odborník, v moderních rozvíjejících se firmách se klade na vzdělávání zaměstnanců stále větší důraz, protože jen kvalifikovaný a neustále se vzdělávající zaměstnanec přináší do firmy zisk; v poslední době se ve firmách realizuje vzdělávání pomocí jejich interních lektorů.

Pedagog volného času

provádí výchovně vzdělávací činnost v oblasti využití času dětí a mládeže, vede zájmové kroužky s různým zaměřením, sportovním, ekologickým apod., organizuje různé soutěže, přehlídky, prázdninové tábory pro žáky základních škol, připravuje vzdělávací plány na celý rok, zajišťuje nákup pomůcek a vybavení pracoviště volnočasových aktivit, vede administrativu související s jeho pedagogickou činností, protože organizuje různé akce, exkurze a další akce, komunikuje s různými úřady, základními i středními školami, rodiči atd.

Sociální pedagog

pracuje s lidmi nejrůznějšího věku – od dětí po seniory, s lidmi se speciálními potřebami, se smyslovým, tělesným zdravotním či sociálním znevýhodněním i bez handicapu, jeho činnost by měla mít společenský, výchovný nebo vzdělávací charakter; může pracovat v centrech volného času jako vedoucí kroužku, animátor, v oblasti sociální práce jako kurátor pro děti a mládež, jako probační asistent, jako metodik prevence sociálních patologií, streetworker, jako vychovatel v dětských domovech, v diagnostických ústavech, v domovech důchodců a v nemocnicích, jako vychovatel, poradenský pracovník, pracovník občanských sdružení a neziskového sektoru apod.; jeho uplatnění je široké, co se týká náplně práce i cílové skupiny; měl by být komunikativní, mít přirozenou autoritu, jasný hodnotový systém, být zásadový a mít potřebu pomáhat druhým lidem, sociální pedagog patří k tzv. pomáhajícím povoláním.

Speciální pedagog

pracuje s dětmi, mladými i dospělými lidmi se speciálními potřebami, protože mají buď tělesné, smyslové, zdravotní, duševní znevýhodnění nebo poruchy chování; speciální potřeby zahrnují i speciální přístup k těmto lidem, speciální pedagog musí znát jednotlivé typy znevýhodnění teoreticky, ale také vědět, jak lidem pomáhat, jak s nimi správně pracovat; speciální pedagog je připraven vykonávat činnost pedagogickou (učit), diagnostickou (hledat příčinu), terapeutickou (hledat řešení, jak zvládat, učit se návykům apod.), logopedickou (napravovat řeč, např. po úraze) i poradenskou; spolupracuje s rodiči i celými rodinami, pedagogy, učí je používat speciální pomůcky, např. speciální lupu pro lidi se zbytky zraku, naslouchadla apod.

Učitel pro 1. stupeň ZŠ

učitel provádí vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků žáků ve všeobecných vzdělávacích předmětech. vzdělávání přizpůsobuje žákům a interpretuje je s ohledem na jejich věk; podněcuje jejich osobní rozvoj a samostatnou činnost, motivuje žáky k zájmu o učivo, zjišťuje, jak žáci učivo pochopili (ústní zkoušení žáků, příprava, zadávání, opravování a hodnocení písemných prací žáků); tvoří textové a jiné podpůrné učební materiály a pomůcky; organizuje různé aktivity pro žáky (soutěže, výlety,…); řídí diskuse, pomáhá žákům s jejich problémy, řeší kázeňské přestupky, vede třídní schůzky a dále spolupracuje a komunikuje s rodiči; vede a aktualizuje pedagogickou dokumentaci; vykonává dohled nad žáky; jelikož školní činnosti a povinnosti často zasahují do volného času, musí umět plánovat a sladit činnosti vlastní s činnostmi školními; předpokladem pro to být dobrým učitelem jsou komunikativní dovednosti (ve vztahu k dětem, rodičům, kolegům, nadřízeným aj.), rétorické dovednosti (zvyšující účinnost učitelova pedagogického působení a zároveň stimulující úroveň projevů žáků), organizační schopnosti, hudební cítění a dobrá znalost spisovného českého jazyka a jednoho jazyka cizího; kromě odborných a pedagogických znalostí je důležitá autorita, musí být schopen s přehledem zvládat stresové situace, vytvářet pozitivní klima třídy, umět motivovat žáky a řídit jejich učení; důraz je kladen především na výchovu a vedení žáků k osvojení si základních návyků a pravidel společnosti a lidského soužití;

Učitel pro 2. stupeň ZŠ

základní informace viz učitel pro1. stupeň základní školy; důraz je kladen především na vyučování směřující k získávání kompetencí, vědomostí a dovedností žáků; učitel se již specializuje na jednotlivé obory, má v nich rozhled a rozsáhlejší znalosti; studuje nové poznatky v oboru a aplikuje je do vzdělávání; vzdělávání přizpůsobuje žákům a podněcuje jejich osobní rozvoj.

Učitel pro SŠ

základní informace viz učitel pro 1. i 2. stupeň základní školy; důraz se posouvá ještě více od výchovy (priorita na 1. stupni) ke vzdělávání; je kladen důraz především na vyučování směřující k získávání vědomostí a dovedností žáků v praktickém vyučování v předmětech, jejichž obsahovou náplní je výcvik praktických dovedností, cvičení, učební praxe, odborná praxe a výuka pracovních technologií žáků podle jednotlivých oborů vzdělání; učitel musí ovládat vědecké a technické základy daných předmětů; je více oborově specializován, studuje nové poznatky v oboru, navazuje spolupráci s odborníky a institucemi a organizuje exkurze a přednášky pro žáky; vede ročníkové, seminární a závěrečné práce žáků; připravuje žáky k maturitní zkoušce.

Učitelka v MŠ

se stará o děti předškolního věku, jeho úkolem je naučit je základním sociálním návykům a dovednostem, hygienickým normám, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti v oblasti rozumové, jazykové, tělesné, výtvarné, hudební, jejich zručnost apod., děje se tak pomocí nejrůznějších aktivit jako je čtení pohádek, vyprávění, zpívání, učení říkanek a básniček, organizování dětských her, soutěží, chození s dětmi na vycházky; přitom učitel MŠ odpovídá za jejich bezpečnost; v případě zdravotních problémů dětí nebo úrazu si ví rady, učitel MŠ připravuje program činností tak, aby byly smysluplné, dětem se líbily a zaujaly je, přitom byly bezpečné a naučné; učitel v MŠ musí mít respekt u dětí, musí je umět zaujmout, sjednat si pořádek, umět zpívat, mít výtvarné zájmy a nejlépe i hrát na hudební nástroj.

Vychovatel

vychovatel provádí mimoškolní výchovně vzdělávací činnost, jejím cílem je celkový a specifický rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů, pracuje ve školní družině, v domově mládeže, v internátu nebo nápravných zařízeních, posuzuje individuální zvláštnosti a potřeby dětí, žáků i studentů, řeší i prevenci patologických jevů, navrhuje konkrétní opatření, koordinuje práci ostatních vychovatelů, poskytuje informací a odborné konzultace, spolupracuje se specializovanými odborníky; vychovatel může pracovat i ve vězeňství, kde s vězni provádí speciální resocializační činnosti.