pracuje s lidmi nejrůznějšího věku – od dětí po seniory, s lidmi se speciálními potřebami, se smyslovým, tělesným zdravotním či sociálním znevýhodněním i bez handicapu, jeho činnost by měla mít společenský, výchovný nebo vzdělávací charakter; může pracovat v centrech volného času jako vedoucí kroužku, animátor, v oblasti sociální práce jako kurátor pro děti a mládež, jako probační asistent, jako metodik prevence sociálních patologií, streetworker, jako vychovatel v dětských domovech, v diagnostických ústavech, v domovech důchodců a v nemocnicích, jako vychovatel, poradenský pracovník, pracovník občanských sdružení a neziskového sektoru apod.; jeho uplatnění je široké, co se týká náplně práce i cílové skupiny; měl by být komunikativní, mít přirozenou autoritu, jasný hodnotový systém, být zásadový a mít potřebu pomáhat druhým lidem, sociální pedagog patří k tzv. pomáhajícím povoláním.