Povolání:

Architekt - interirérový

bytový architekt či designér navrhuje interiéry bytů, rodinných domů, komerčních objektů, staveb pro veřejnou správu i jiné využití; bytový architekt navrhuje styl, barevné i materiálové řešení povrchů, nábytku, maleb, obkladů, podlahových krytin, dekoračních předmětů, žaluzií, záclon, závěsů i osvětlení, řeší spíše umělecké, stylové a výtvarné pojetí, méně stavebně technické úkoly; interiérový architekt musí poznat umělecké požadavky a představy zadavatele, aby dokázal navrhnout interiérové řešení na míru zákazníka , proto hodně kreslí v ruce nebo na počítači, ukazuje vzorky materiálů; běžnou součástí nabídky architektonických kanceláří jsou 3D vizualizace navrhovaných prostor, když se zákazník rozhodne interiér realizovat, architekt většinou zajistí i dodávku materiálů a prací.

Architekt - urbanista

navrhuje celé územní celky a městské části tak, aby zapadly do okolí, navrhuje stavby průmyslové, zemědělské, školy, muzea, úřady, kina, divadla, je to činnost na rozhraní technického a uměleckého díla, architekt projektuje stavbu, která odpovídá představám a požadavkům zákazníka, zpracovává několik variant, výsledný návrh zpracuje do požadované podoby - dokumentace pro stavební povolení, architekt spolupracuje s celou řadou projektantů specialistů, využívá služeb projektantů pro technické dokončení svých návrhů, ne vždy jsou ale hranice mezi těmito profesemi jasné, často se prolínají, hlavní práce probíhá v prostředí kanceláře, ateliéru s častými návštěvami staveb; architekt jednoduché věci kreslí od ruky, projekty většinou kreslí v profesionálních programech typu Archicad apod., pro lepší představu o navrhovaném díle se dnes velmi často používají 3D vizualizace staveb s možností detailního prohlédnutí si zasazení stavby do stávajícího prostředí; stavební zákon určuje, které profese podléhají autorizaci, tím se rozumí oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě, jde o prokázání znalostí a schopností, architekt je profese vyžadující autorizaci.

Geolog

provádí inženýrsko-geologický (technicko-geologický) průzkum, analyzuje složení zemské půdy z důvodu výskytu jednotlivých rud, zemních plynů, ropy, příp. i drahých kovů apod., mapuje geologické útvary, pánve, složení hornin, zásobu surovin, poté zpracovává odborné zprávy, nejčastěji pro stavební účely před započetím stavby silnice, železnice, mostů, hrází, halových komplexů, kanalizace, u velkých staveb je vyjádření geologa důležitou součástí stavebního povolení, geolog spolupracuje s dalšími odborníky seismology, s odborníky na rentgenová měření, např. radon apod. Pracuje v terénu, provádí vrty, kterými zavádí speciální sondy pro měření presiometrické, inklinometrické, hydrodynamické či vodní tlakové zkoušky, z nich stanovujeme deformační, filtrační a jiné charakteristiky geologického prostředí; pracuje také v laboratoři, kde analyzuje odebrané vzorky.

Hydrolog

popisuje původ, výskyt, pohyb a vlastnosti podzemních vod, mapuje zvodnělé geologické prostředí, studuje ekosystémy, řeší hospodaření se srážkovými vodami, řeší likvidaci srážkových vod v urbanizovaných územích, dohlíží na srážkové vody, aby prostředí (stavby) umožnilo vsakování srážkových vod v místě jejich dopadu, případně bylo zajištěno vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod správným způsobem, určuje rozsah hydrogeologického průzkumu, výběr a způsob dimenzování vsakovacího prvku, opatření má minimalizovat škody při přívalových deštích a řešit období sucha, dbá na to, aby vše probíhalo v souladu s platnými normami a zákony, v souladu s ekologickými záměry.

Instalatér

zajišťuje fungování rozvodu vody, plynu, kanalizace a vytápění, provádí montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů (včetně přípojky) studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu včetně montáže armatur a spotřebičů v objektech bytové, občanské, popřípadě průmyslové výstavby, používá různé druhy potrubí - plastové, ocelové černé, ocelové pozinkované, měděné, kameninové litinové, zvládá jejich krácení, spojování svařováním, pájením, lepením, temováním, zálivkou asfaltem, má základní znalosti v oborech elektro, regulace a měření, provádí montáž dle výkresů, provádí tlakové a funkční zkoušky, podle situace potrubí zaizoluje a předá do provozu; pracuje v různých stádiích stavby objektů a musí počítat s hlučným a prašným prostředím staveb.

Inženýr stavební - kontrola kvality

dohlíží na kvalitu stavebního díla tak, aby odpovídalo stavební a projektové dokumentaci a předepsaným zákonným normám; vytváří plány kontroly, provádí kontroly kvality, dokumentuje výsledky těchto kontrol a informuje o nich nadřízeného i manažera výroby, když se opakují se chyby - neshody, hledá ve spolupráci s výrobou cesty k jejich minimalizaci, kontroluje probíhající procesy a preventivně navrhuje změny postupů, které zabrání vzniku chyb, dokáže se orientovat ve stavebních výkresech, harmonogramu prací, zná správné technologické postupy, ví, kde najde všechny platné normy, provádí předepsané zkoušky, také kontroluje kvalitu materiálů a hmot ze zpráv ze zkušebních laboratoří; kontrolor zvládá asertivní komunikaci na vysoké úrovni, umí vyjednávat a řešit problémy.

Inženýr stavební - příprava výroby

připravuje nabídku pro zákazníka, zkoumá správnost a realizovatelnost projektu, soulad projektu s rozpočtem, upravuje výpisy materiálů a zajišťuje jejich objednání, následně dodání, připravuje harmonogram prací, personální obsazení prací, termíny kontrolních dnů, finanční plány a rozpočet v jednotlivých etapách; pokud zakázka vyžaduje další odbornosti, které firma nemá, zajišťuje subdodavatele, vybírá je, chystá smlouvy s nimi; navrhuje logistiku zakázky (pohyb osob a materiálů), hledá příležitosti ke zvýšení efektivity zakázky.

Inženýr stavební - stavbyvedoucí

zajišťuje plynulý a bezpečný průběh stavby v souladu projektovou a technickou dokumentací a zákony, organizuje a řídí práci všech techniků, mistrů a řemeslníků na stavbě, řídí se projektem, rozpočtem, plánem výstavby a obecnými předpisy, zákony, zajišťuje přívod vody, elektřiny, stroje, techniku, materiál, kontroluje technologické postupy, kvalitu, dodržování bezpečnosti práce, vede záznamy o průběhu stavby do stavebního deníku, včetně všech událostí a změn, stavbyvedoucí potřebuje organizační schopnosti, schopnost rychlého a správného úsudku, autoritu, důslednost, schopnost týmové práce.

Klempíř stavební

provádí základní klempířské práce jako je ohýbání a střihání plechů, svařování, nýtování, tvoří výrobky pro stavby, zejména střechy jako jsou střešní žlaby, háky, odpadní trouby, dílce plechových krytin, plechové parapety, střešní výlezy, oplechovává komíny, zdi, podezdívky, balkony, terasy, vytváří části vzduchotechnických zařízení staveb, opláštění izolací potrubí apod.; pracuje ručně nebo na jednoduchých strojích, nemusí být tak přesný jako letecký klempíř; pracuje zpravidla venku za každého počasí, provádí klempířské práce na sklonitých a plochých střechách, pracuje ve výškách; musí umět číst technické výkresy a rozumět stavební dokumentaci.

Kominík

pravidelně kontroluje topeniště na tuhá, plynná i kapalná paliva a spalinové cesty, provádí drobné opravy komínů a jejich příslušenství, měří a vypočítává tah, odstraňuje tahové závady, navrhuje a vložkuje komíny, čistí a provádí technické prohlídky kotlů ústředního vytápění, zná aktuální zákony a předpisy vztahující se ke kominickému řemeslu.

Malíř, lakýrník, natěrač

zjišťuje přímo v terénu, jaký je stav povrchů, které má natírat, podle toho je upravuje – škrábe, brousí, tmelí, penetruje řídkým nátěrem, malby a nátěry nanáší štětkou, válečkem, či stříkáním, používá různé dekorativní techniky, linkování, písma, emblémy; připravuje a lepí různé druhy tapet - papírové, textilní, sklovláknité, vlisové, vinilové, válečkové, přetíratelné, lakuje a natírá všechny druhy materiálu, vypočítá spotřebu materiálu.

Mechanik plynových zařízení

zavádí do domu, bytu, technických budov plyn přesně podle projektové a technické dokumentace v souladu s platnými předpisy a normami, umí číst technické výkresy a schémata, navrhuje a realizuje potrubní rozvod, doporučuje a používá vhodné materiály, plast, kov, měď a další materiály na základě znalosti jejich vlastností, pracuje s různými druhy plynu, proto musí mít solidní odborné znalosti a dodržovat bezpečnostní předpisy, po provedení tlakových a funkčních zkoušek potrubí naplní plynem a uvede do provozu, odpovídá za bezpečnou montáž a bezpečný provoz celého plynového systému.

Montér suchých staveb

vytváří dřevěné a kovové nosné konstrukce stěn, příček a stropních podhledů, montuje sádrokartonové konstrukce, půdní vestavby, zhotovuje také suché plovoucí podlahy, provádí jednoduché tepelné izolace, opravy a rekonstrukce budov včetně jejich zateplování; měl by umět číst projektovou a technickou dokumentaci, dodržovat technologické postupy; pracuje v hlučném a prašném prostředí staveb.

Podlahář

pokládá nebo opravuje podlahovou krytinu, která může být jedno, či vícevrstvá; podlahy se zhotovují litím, stříkáním nebo se montují, používají se tradiční klasické materiály jako dřevo (parkety, vlýsky, mozaiky) nebo moderní na bázi umělých pryskyřic, z PVC, pryže, korku, linoleí, textilních povrchů, různých typů koberců; podlahu dokončuje broušením, nátěry, lištováním styků se stěnami; měl by dodržovat technologické postupy, umět číst technickou dokumentaci; měřit půdorysné rozměry podlah a vypočítat spotřebu materiálů.

Pokrývač

pokládá nebo opravuje střešní krytinu na šikmých střechách, pod krytinu provádí pojistnou hydroizolaci, do střešního pláště montuje střešní okna, výlezy nebo schůdky, zpracovává různé typy fólií, montuje střešní latě, pracuje s krytinami pálenými, betonovými, eternitovými, plechovými, asfaltovými šindeli, pracuje v hlučném a prašném prostředí staveb , vždy ve výškách, o dobrém výsledku jeho práce rozhoduje pečlivost zpracování detailů; pokrývač musí být zručný fyzicky zdatný, umět číst stavební výkresy, schopný si vypočítat spotřebu materiálu, ale také dobře zorganizovat postup prací a dopravu materiálu na střechu.

Stavební technik - projektant

převádí přání zákazníka do podoby výkresů, začíná svou práci rozhovorem se zákazníkem o jeho představách o budoucí stavbě, projektanti se specializují na odbornosti, podle druhu či části stavby nebo druhu jejího vybavení na projektanty pro pozemní stavby, dopravní stavby, inženýrské stavby a mosty, vodohospodářské stavby, může být také statikem nosných konstrukcí staveb, projektantem pro technické vybavení staveb a technologické zařízení staveb; musí mít velmi dobré technické myšlení a prostorovou představivost (kreslí v profesionálních programech typu Archicad), technickou tvořivost, musí znát stavební procesy, materiály, technologie, stavební zákon, musí umět vyjednávat se zákazníkem, kolegy z příbuzných oborů a úřady; projektant je povolání, které podle stavebního zákona vyžaduje autorizaci, tzn. projektant musí doložit doklad o vzdělání a praxi a složit zkoušku; v určitých případech (při projektování rodinných domů, rekonstrukci bytů) vedle odborných kompetencí by měl být projektant i psycholog a pochopit přání a očekávání zákazníka a navrhnout mu dílo na míru.

Stavební truhlář

vyrábí a opravuje okna a dveře, osazuje je do dřevěných rámů, zhotovuje dřevěné schodiště a zábradlí, zasazuje vestavěné police, skříně apod., provádí výběr vhodného materiálu podle projektové a technické dokumentace, materiál opracovává na dřevoobráběcích strojích nebo mechanizovaných linkách, případně ručně řezáním, hoblováním, frézováním, vrtáním, ohýbáním, broušením, opracovává také povrchy materiálů mořením, voskováním, bělením, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků apod., umí číst stavební výkresů a orientuje se v projektové a technické dokumentaci.

Tesař

staví bednění základů stavby, bední i schodiště, stropy, montuje konstrukci střechy, staví terasy, altány, informace z výkresů přenese na řezivo, které zpracovává krácením, vrtáním, dlabáním, frézováním, hoblováním, broušením, konstrukce spojuje tesařskými spoji, hřebíky, vruty, opracované prvky pak montuje na stavbách, pracuje v hlučném a prašném prostředí, často ve výškách, potřebuje zručnost i fyzickou sílu, tesař potřebuje prostorovou představivost, musí si umět vypočítat spotřebu materiálu.

Zedník

staví domy a jiné objekty podle stavební dokumentace, rozměřuje a zdi a příčky, musí umět číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci staveb, staví, vyzdívá a opravuje komíny, krby, pece, připravuje maltu, beton a lepidla, upravuje zdící materiál, seká cihly, tvárnice apod., omítá a provádí opravy.