Povolání:

Automechanik (mechanik opravář motorových vozidel)

provádí údržbu, opravárenské i seřizovací práce, v případě potřeby umí opravit i karosářské záležitosti, upravit, svařit uřezat a zabrousit plechy apod., diagnostikuje poruchu za pomoci moderních měřicích přístrojů a stanovuje způsob opravy, vyhodnocuje stupeň opotřebení a funkční způsobilosti jednotlivých částí vozidla; zná okrajově i oblast elektroniky, diagnostik (stanovuje zdroj poruchy) musí umět kombinovat, vědět, co se vzájemně ovlivňuje, měl by mít dobré logické myšlení a umět řešit problémy.

Inženýr slévárenský - kontrola řízení a jakosti

kontroluje odlitek, zda je v pořádku tvar, jestli není kaz na povrchu odlitku; zda jeho vlastnosti odpovídají požadavkům zákazníka, různými metodami, např. chemickou analýzou na spektometru, pomocí laseru, fluorescenčního barviva, radioskopie a radiografie se vyhodnocují vlastnosti jako je pevnost, tažnost, čistota materiálu, vnitřní vady materiálu apod.

Inženýr slévárenský - technolog

zpravidla pracuje s konkrétními kovy, slitinami, zná jejich vlastnosti; každý slévárenský produkt – odlitek je originál, na začátku se vyrobí forma (velmi důležité je vyrobit správný tvar formy bez vad), do které se potom slitina vlévá, slévárenský inženýr technolog kontroluje tvar, jestli odpovídá požadavkům zákazníka; pak se volí správná slitina, aby splňovala všechna kritéria na vlastnosti – pružnost, pevnost, křehkost apod.; slévárenský technolog zpracuje podrobný popis pracovního postupu, podle kterého dělníci slévači odlitek vyrobí, během výroby kontroluje výrobní postupy a odpovídá za to, že je správný technologický postup dodržen.

Inženýr strojní - konstruktér

zpracovává návrh nějakého technického řešení, modelu (např. vnější i vnitřní vzhled předmětů, částí aut apod.), poté tento návrh prezentuje a předkládá zadavateli, je-li návrh schválen, zpracuje ho, buď sám, nebo v týmu, návrhy se vytváří ve speciálních konstrukčních programech typu AUTOCAD, CATIA apod. v 2D nebo 3D formátu; pokud jsou práce složité a je zapotřebí dělat je v týmu, inženýr projektant práci rozdělí mezi techniky konstruktéry (středoškolské vzdělání), kteří zpracovávají dílčí část úkolu, nakonec všechny dílčí práce kompletuje do jednoho velkého celku; k projektu dokládá technické podmínky, vč. popisů a návodů, specifikace použitých materiálů, strojů a postupů.

Inženýr strojní - kontrola řízení a jakosti

vyhodnocuje kvalitu výrobků, zda byly dodrženy technologické postupy a normy, zda výrobky nemají materiálové a konstrukční nedostatky, kvalitu zkoumá pomocí různých technologií, metrologických postupů apod., analyzuje, vyhodnocuje nedostatky, zpracovává podněty ke zlepšení a předcházení chybovosti a sjednává nápravu, navrhuje řešení a pracovní postupy, kontroluje celý, komplexní systém výroby, její řízení ve všech odborných útvarech a na všech úrovních řízení; provádí technickou kontrolu a řízení jakosti, ve výrobě, při montáži i v oblasti poskytování odborných služeb v oboru; koordinuje činnost svých podřízených pracovníků, tvoří směrnici o zajišťování kvality výroby a řízení ve firmě, řídí interní prověrky jakosti a spolupracuje při externích auditech; předpoklady jsou technické myšlení, organizační a kombinační schopnosti, samostatnost.

Inženýr strojní - technolog

zpracovává technologické postupy (přesné výrobní postupy), dokumentaci a technické podmínky pro výrobu dílů, sestav, ucelených částí výrob; dohlíží na to, aby všechny výrobní postupy pro vývoj a výrobu (např. letadel) byly v souladu s platnými příkazy a normami platnými v organizaci; spolupracuje při konstrukčních řešeních, při navrhování výrobních pomůcek (přípravků), při technických odhadech, nákladových rozvahách a výpočtech, při návrzích zpracování norem a směrnic platných v organizaci, při zpracování technologických projektů nových výrob; organizuje a provádí ověřovací a technologické zkoušky.

Inženýr strojní - výpočtář

provádí statické a dynamické výpočty u staveb a konstrukcí z různých materiálů – dřevo, sklo, kovy, beton, zjišťuje technické parametry jako je nosnost, zatížení, chování materiálů v různých podmínkách – teplota, tlak stanoví zatížení, navrhuje dimenze konstrukcí a použitých materiálů, určuje, jaké zkoušky se budou provádět; dohlíží na to, aby bylo všechno v souladu s technickými normami a zákony, např. pro letadla jsou to normy, které vydává např. Úřad pro civilní letectví a další.

Inženýr strojní - výzkum a vývoj

pracuje v týmu a spolupodílí se na vývoji nových konstrukcí, na vývoji konstrukcí z nových technologií, má nejnovější poznatky o materiálech, jejich vlastnosti, sleduje nové technologie apod.; strojírenské konstrukce se používají ve všech oblastech průmyslu od leteckého, automobilního, přes strojírenský, automobilní až po průmyslový designe; je součástí vývojářských a testovacích týmů, často pracuje na zakázku, to znamená, že by měl dodržovat její znění, včetně ekonomických požadavků; všechny novinky, poznatky a výsledky z výzkumů zpracovává do odborné dokumentace a publikací; důležitou součástí jeho práce je zavádění nejnovějších vědeckých poznatků a teorií z výzkumu do výroby, proto je důležitá chuť se neustále vzdělávat a učit se novým věcem, mít dobré logické a technické myšlení, kombinační schopnosti a mít velmi dobré znalosti ze strojírenského oboru.

Inženýr strojní - řízení výroby

odpovídá za určitou část výrobního procesu, na začátku si sám nastuduje zadání úkolu, zakázku, technologický (pracovní) postup, aby věděl, co se bude vyrábět, pak vytvoří vhodný pracovní tým, určí role členů a zadá jim dílčí úkoly, zajistí všechny suroviny pro výrobu a další potřebné náležitosti; operativně musí řešit všechny problémy, které se vyskytly nebo mohou vyskytnout, zastavení výroby z důvodu nedostatku lidí, surovin, nedostatečně prostudovaného technologického postupu má velmi nepříznivé ekonomické dopady, znamená finanční ztrátu; během výrobního procesu dbá na to, aby vše odpovídalo zákonům, normám a předpisům, aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců, aby byla zakázka splněna včas; odpovědnost vedoucího výroby je obrovská, musí umět plánovat, předvídat, mít organizační a kombinační schopnosti, technické myšlení, být schopen řešit úkoly samostatně, vyjednávat a komunikovat s nadřízenými i podřízenými.

Karosář

provádí montáž i demontáž jednotlivých částí motorového vozidla včetně karoserie, opravuje drobná poškození laku karoserie, nanáší antikorozní nátěry, jednotlivé plochy v případě potřeby tmelí a zabrušuje, sváří, pájí díly z tenkého plechu, vyrovnává a brousí, montuje příslušenství a doplňky karoserie či skříně vozidla.

Klempíř - sestavář

sestavuje náročné podsestavy letadla, smontovává jednotlivé části draku (letadla) – přední část, trup a ocas, k sestavení používá zejména nýtování, svařované sestavy lícuje a vybrušuje do požadovaných rozměrů, zhotovuje olejové a palivové nádrže pro letouny, kde jsou vysoké nároky na přesnost, těsnost, zhotovuje tvarově složité kryty leteckých motorů; pracuje podle technických výkresů, musí umět číst technické výkresy a dokumentaci, pracuje v týmu, proto se vyžaduje schopnost pracovat v týmu, komunikovat, být přesný, spolehlivý, musí přísně dodržovat předepsané technologické postupy, musí být tvořivý a mít technické myšlení.

Klempíř letecký

provádí základní klempířské práce jako je ohýbání a vystřihování plechů, svařování, z jednotlivých plechů sestavuje a snýtovává jednoduché podsestavy letadel, pracuje na výrobě prvodílců nebo na montáži; letadla se vyrábí za pomoci moderních technologií, ale z velké části ručně (ne na CNC strojích, proto je nezbytná zručnost; letecký klempíř pracuje s velmi drahými materiály, proto musí pracovat přesně a s rozvahou; musí mít technické myšlení, prostorovou představivost a umět číst technické výkresy.

Mechanik seřizovač CNC strojů

seřizuje, obsluhuje a provádí jednodušší programování CNC obráběcích strojů a linek, udržuje běžné a programově řízené konvenční stroje s tvrdým programem a číslicově řízené stroje; seřizuje CNC stroj poté, co programátor CNC strojů vytvořil nový program, nastavuje a kontroluje příslušné nástroje, osy CNC strojů, sestavuje řídící programy a navrhuje technologické postupy; provádí složitější údržbu a nastavení CNC strojů, seřizovač by měl ovládat kovoobrábění na CNC strojích a ti nejlepší kovoobráběcí se pak mohou propracovat k seřizování; zpravidla jeden seřizovač má na starosti více CNC strojů.

Metrolog

má na starosti správné fungování měřidel používaných v průmyslové výrobě a ve výrobních a zkušebních procesech, měří, zda jsou během výroby použity předepsané podmínky, jako jsou teplota, tlak, otáčky, vlhkost, pružnost, normy, parametry, tvary a pravidla součástek, polotovarů nebo hotových výrobků dle výrobní dokumentace; k měření používá vhodná měřidla, v rámci metrologických předpisů metrolog odpovídá i za celkovou péči o měřidla, udržování měřidel, eviduje je, odpovídá i za předepsané označení měřidel, dbá na správné skladování měřidel; při měření odpovídá za přesné dodržování prostupů při měření, dbá i na to, aby metrologická měření prováděli vždy kompetentní lidé.

Metrolog - kalibrace měřidel

Metrolog zajišťuje kalibraci měřidel, kalibruje nestanovená měřidla – pracovní měřidla (stanovená měřidla jsou např. váhy v obchodním styku, plynoměry, elektroměry apod.), pracovní měřidla se používají k měření na různých pracovištích a mají vliv na jakost (kvalitu) a na ochranu zdraví a bezpečnosti, kalibrační technik provádí vstupní kontrolu nových měřidel před prvním použitím a potom periodickou (opakovanou) kontrolu měřidel, porovnává měřidla ve výrobě s etalony měřidel, kalibrační metrolog odpovídá za to, že měřicí přístroje skutečně měří správným způsobem to, co měřit mají; kalibrační metrolog může kalibrovat měřidla a přístrojů v oborech teploty, objemu, tlaku, otáček, času, vlhkosti, objemu kapalin, úhlu, tlaku, momentu síly, teploty, el. veličin apod., provádí kalibraci měřidel pro chladicí a mrazicí zařízení v laboratoři, pro komorové pece, sušárny; kalibrace měřidel provádí podle schválených metodik, které odpovídají příslušným předpisům a normám; při kalibraci musí dodržovat kalibrační postup a kalibrační podmínky dle platných norem; metrolog, kalibrační technik nebo i manažer kvality, který ručí v kalibrační laboratoři za dodržování systému jakosti dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025. Metrolog se musí neustále vzdělávat a sledovat nové trendy v metrologii, k základním požadavkům na vlastnosti patří pečlivost, důslednost, odpovědnost, smysl pro detail, schopnost dotáhnout věci do konce, schopnost dodržovat pravidla a normy, logické myšlení. Kalibrační technik pracuje v kalibrační laboratoři.

Nástrojář

vyrábí kusové ne sériové nástroje, proto dovednosti nástrojářů jsou velmi široké, obrábí kovové materiály jak na klasických strojích (fréza, soustruh, vrtačky apod.) tak i na CNC strojích, jednotlivé komponenty pak montuje dohromady, má velmi dobré znalosti všech kovových materiálů, provádí montáž a demontáž forem, včetně jejich údržby a oprav.

Obráběč kovů na CNC strojích

opracovává obrobky na moderních číslicově řízených strojích, automatizovaných linkách a průmyslových robotech, pracuje podle programu, který mu vytvořil speciální odborník – programátor NC strojů, obráběč si navolí postup práce a technologické podmínky, potřebné nástroje, které bude k obrábění potřebovat, tyto nástroje pak správným způsobem upne, někdy upíná i polotovary a obrobky; po určité době provádí měření a kontrolu rozměrů obrobku a kvalitu (ostří nástrojů), kontroluje i kvalitu materiálu obrobků; seřizuje, provádí údržbu a seřizování CNC strojů; umí číst technické výkresy, zná kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.), včetně technologie obrábění kovů; práce je na trhu práce velmi žádaná.

Programátor CNC strojů

vychází z 3D modelu (nákres součástky v AUTOCADu), programátor sestaví program pro CNC stroj, kde stanoví přesný postup obrábění, volbu nástrojů, určování řezných podmínek a strategií obrábění tak, aby byl obrobek co nejefektivněji obroben, navrhuje dráhy řezání a obrábění, provádí odzkoušení a odladění programu na CNC strojích.

Rytec

zdobí povrchy kovových ozdobných předmětů a šperků, vyrábí ryté desky (mědiryt, oceloryt) pro tisk z hloubky, zdobí zhotovuje kovová razidla, pečetidla a podobně, měl by být výtvarné nadání, protože často pracuje jako OSVČ, měl by mít obchodního ducha.

Slévač

je dělník ve slévárenství, pracuje přesně podle technologického postupu, který vytvořil slévárenský inženýr; slévač nejdříve vyrobí formu a pak do této formy odlévá slitinu, ze které vznikne požadovaný odlitek, odlitek tuhne, za daných podmínek, odstraňuje se forma podle technologického postupu a na závěr se dokončuje odlitek do finální podoby, upravuje se povrch odlitku.

Strojní zámečník

ručně opracovává různé kovové materiály - vrtá, střihá, ohýbá, zná základy soustružení a frézování, svařuje plamenem, elektrickým obloukem atd., provádí povrchové úpravy materiálů, provádí montážní práce, údržbu, servis a opravy průmyslových zařízení.

Technik konstruktér

pracuje pod vedením strojního inženýra – konstruktéra, provádí konstrukční práce ve speciálních grafických programech, spolupodílí se na vývoji - navrhuje a zpracovává řešení daného úkolu ve formě výkresové dokumentace, seznamů a zpráv, zpracovává dokumentaci v systému, připravuje a spolupracuje na konstrukčních změnách, provádí konstrukční dozor při výrobě navržených celků, spoluprácuje s ostatními technickými i výrobními odděleními.