Konzultanti:

vyhodnocuje kvalitu výrobků, zda byly dodrženy technologické postupy a normy, zda výrobky nemají materiálové a konstrukční nedostatky, kvalitu zkoumá pomocí různých technologií, metrologických postupů apod., analyzuje, vyhodnocuje nedostatky, zpracovává podněty ke zlepšení a předcházení chybovosti a sjednává nápravu, navrhuje řešení a pracovní postupy, kontroluje celý, komplexní systém výroby, její řízení ve všech odborných útvarech a na všech úrovních řízení; provádí technickou kontrolu a řízení jakosti, ve výrobě, při montáži i v oblasti poskytování odborných služeb v oboru; koordinuje činnost svých podřízených pracovníků, tvoří směrnici o zajišťování kvality výroby a řízení ve firmě, řídí interní prověrky jakosti a spolupracuje při externích auditech; předpoklady jsou technické myšlení, organizační a kombinační schopnosti, samostatnost.