učitel provádí vzdělávací a výchovnou činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků žáků ve všeobecných vzdělávacích předmětech. vzdělávání přizpůsobuje žákům a interpretuje je s ohledem na jejich věk; podněcuje jejich osobní rozvoj a samostatnou činnost, motivuje žáky k zájmu o učivo, zjišťuje, jak žáci učivo pochopili (ústní zkoušení žáků, příprava, zadávání, opravování a hodnocení písemných prací žáků); tvoří textové a jiné podpůrné učební materiály a pomůcky; organizuje různé aktivity pro žáky (soutěže, výlety,…); řídí diskuse, pomáhá žákům s jejich problémy, řeší kázeňské přestupky, vede třídní schůzky a dále spolupracuje a komunikuje s rodiči; vede a aktualizuje pedagogickou dokumentaci; vykonává dohled nad žáky; jelikož školní činnosti a povinnosti často zasahují do volného času, musí umět plánovat a sladit činnosti vlastní s činnostmi školními; předpokladem pro to být dobrým učitelem jsou komunikativní dovednosti (ve vztahu k dětem, rodičům, kolegům, nadřízeným aj.), rétorické dovednosti (zvyšující účinnost učitelova pedagogického působení a zároveň stimulující úroveň projevů žáků), organizační schopnosti, hudební cítění a dobrá znalost spisovného českého jazyka a jednoho jazyka cizího; kromě odborných a pedagogických znalostí je důležitá autorita, musí být schopen s přehledem zvládat stresové situace, vytvářet pozitivní klima třídy, umět motivovat žáky a řídit jejich učení; důraz je kladen především na výchovu a vedení žáků k osvojení si základních návyků a pravidel společnosti a lidského soužití;