Konzultanti:

provádí rozhodovací činnosti a ostatní činnosti dle zákona o vyšších soudních úřednících, práce v oboru statistiky, práce s rejstříkem a pracuje s ostatními informačními systémy krajského soudu, vyhledává data a informace v evidencích státní správy a ostatních veřejných informačních systémech v oblasti justice, provádí porozsudkovou agendu, výpočet nákladů řízení a nákladů obhajoby, výslechy účastníků řízení a další úkony v rámci dožádání, plní další ústní i písemné příkazy nadřízeného pracovníka, udělené v souladu s druhem práce a povahou práce ujednané v pracovní smlouvě, při své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, vnitřním kancelářským řádem a vnitřními předpisy soudu, zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl při výkonu své práce, odpovídá za rozhodovací činnost dle zákona o vyšších soudních úřednících, rozhoduje o vyplácení finančních prostředků (náklady řízení, odměny advokátů, ostatní platby), o vymáhání finančních prostředků (pokuty, soudní poplatky) a dávat pokyny příslušnému finančnímu úseku soudu; zná hmotné a procesní předpisy, rozhoduje ve věcech dle zvláštního zákona, vypracovává rozhodnutí a jejich odůvodnění a provádí ostatní písemné právní úkony spojené se soudním řízením, orientuje v soudních spisech, připravuje a kompletuje podklady a doklady potřebné při projednávání soudních sporů, posuzuje předkládaný důkazní materiál z hlediska jeho významnosti pro rozhodovací proces při soudním řízení.