Povolání:

Dentální hygienistka

učí lidi, jak si zuby správně a efektivně čistit, jak provádět zubní hygienu, za použití nejnovějších přístrojů vyčistí dokonale chrup, odstraňuje zubní kámen ultrazvukem, provádí v rozsahu určeném zubním lékařem vstupní a kontrolní vyšetření ústní dutiny, orientačně vyhodnocuje stav chrupu a jeho kazivost, provádí otisky chrupu.

Ergoterapeut

pomáhá pacientovi po úrazu, nemoci apod. získat zpět ztracené pohybové, smyslové a poznávací funkce; pomocí tzv. ergodiagnostiky zjišťuje rozsah poškození a zbytky pracovního potenciálu, sestaví krátkodobý a dlouhodobý ergoterapeutický léčebný plán, léčebné postupy a metody, plán komplexní rehabilitace, navrhuje kompenzační pomůcky, poskytuje poradenství pacientovi i rodinným příslušníkům.

Fyzioterapeut

provádí odbornou léčebnou rehabilitaci lidí, kteří jsou po úrazech, po operacích nebo trpí nemocemi, a vyžadují léčebné rehabilitace, tato rehabilitace má dvě formy - léčebnou výchovu a fyzikální terapii; léčebná výchova znamená vedení kondičních a dechových cvičení, nácviků sedu, stoje, chůze a dalších pohybů a poloh, různých speciálních cvičení; fyzikální terapie je vodoléčba, inhalační léčba, světloléčba, elektroléčba, různé masáže apod.

Lékař

po studiu na lékařské fakultě si volí specializaci; nyní mají lékaři pouze jednu atestaci, doba postgraduálního vzdělávání před atestací se liší podle zvoleného oboru, od tří let v případě praktického lékařství pro dospělé až po 5-6leté studium interních a chirurgických oborů; lékař provádí různá vyšetření, na základě kterých stanoví diagnózu, ta umožní zvolit správný léčebný postup, operační zákrok apod., lékař by měl léčebné postupy konzultovat s pacientem, ve složitých případech řeší léčebný postup tým na konziliu (porada) lékařů různých specializací, která umožní zvolit nejvhodnější léčbu; lékař provádí preventivní prohlídky, očkování a poradenství; lékař pracuje na ambulantním oddělení nebo v lůžkových zdravotnických zařízeních; z povahy práce lékaře je nezbytné neustálé sebevzdělávání se, měl by být trpělivý a schopný komunikovat se všemi pacienty, omyly a pochybení u této profese mohou mít nedozírné následky, odpovědnost za zdraví a život pacientů je vysoká.

Manažer řízení kvality ve zdravotnictví

jeho cílem je zajistit kvalitní a odbornou péči a bezpečí pro pacienty, aby tato kvalita mohla být zavedena a také požadována ve zdravotnických zařízeních, proto pravidelně a systémově zjišťuje, zda zdravotnické zařízení – nemocnice, jednotlivá oddělení nebo personál kvalitní služby poskytuje; zavádí standardy (stanovená úroveň služeb) do praxe, to znamená, že stanoví konkrétní ukazatele kvality a formu jejich měření a ověřování, vytváří metodiku pro jejich zavádění, kontroluje jejich dodržování v praxi; v rámci průběžného zvyšování kvality péče, doporučuje další vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců; kontrola kvality probíhá jak uvnitř – pomocí různých šetření a dotazníků, tak i zvenčí, pomocí specialistů na zjišťování kvality péče.

Optometrista

je zdravotnický pracovník, je mezistupněm mezi očním optikem a očním lékařem, specializuje se na vyšetření a měření zraku (např. na automatickém refraktometru, mikroskopem kontroluje stav předního segmentu očí), na základě zjištěných informací doporučí pacientovi vhodnou korekční pomůcku pro zrak, měří zrak a předepisuje brýle, doporučuje a zhotovuje optické pomůcky podle předpisu, pomocí sklíčkování zjišťuje počet dioptrií, zná velmi dobře vady očí, podle typu refrakční vady doporučuje vhodnou optickou pomůcku, brýlovou obroučku i typ skel, doporučuje i aplikaci očních čoček; optometrista ale neléčí oči a oční vady; optometrista může pracovat samostatně, pokud splnil registraci a získal registraci u Ministerstva zdravotnictví ČR.

Oční technik

zhotovuje všechny druhy brýlí a jiné korekční pomůcky dle předpisu očního lékaře, zajišťuje úpravy a opravy poškozených brýlí, vyměňuje skla brýlí zákazníkům za silnější nebo slabší, provádí poradenskou činnost pro uživatele brýlí a čoček a veškeré brýlové optiky, pracuje ve specializovaných zařízeních a prodejnách oční optiky, poskytuje poradenství i při nákupů slunečních, sportovních či pracovních brýlí, vede samostatnou administrativní agendu, která je spojená s prací očního technika a prodejem, vystavuje potvrzení o převzetí zakázek, příjem peněz, vedení účtů; měl by být zručný, mít velmi dobrou jemnou motoriku, vlastnosti jako soustředěnost, spolehlivost, přesnost.

Porodní asistent

zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotným, rodícím ženám a ženám po porodu, připravuje rodičky na porod a vede fyziologické porody, sleduje stav plodu v děloze pomocí speciálních vyšetřovacích metod, rozpoznává u matky, plodu nebo novorozence příznaky poruch a nemocí, pomáhá lékaři během komplikovaného porodu či jiného zákroku, učí matku pečovat o novorozence, poskytuje rady o antikoncepci.

Radiologický asistent

v rámci nukleární medicíny provádí radiodiagnostiku (posuzuje funkce a chorobné změny v orgánech lidského těla), využívá k tomu RTG záření, UZ vlnění, další metody magnetické resonance; provádí i léčbu, tzv. radioterapii, aplikuje ionizující záření; radiologický asistent pracuje s velmi složitou a drahou přístrojovou technikou; pracuje samostatně nebo společně s lékařem; radioterapie se uplatňuje zejména při léčbě zhoubných nádorů, proto radiologický asistent musí být empatický a umět sdělovat nepříznivé diagnózy, musí mít jak medicínské tak i technické znalosti na vysoké úrovni.

Všeobecná sestra

poskytuje základní a speciální péči, provádí vyšetření a léčebná opatření, která nařídí lékař, asistuje lékařům, vyhodnocuje fyziologické funkce pacientů, dech, puls, elektrokardiogram, tělesnou teplotu, krevní tlak atd., přejímá a kontroluje léčivé přípravky a další zdravotnické prostředky, vč. prádla, zajišťuje jejich dezinfekci a sterilizaci, podává předepsané léky nemocným, asistuje při lékařských vizitách stará se o příjem či propouštění nemocného; omyly a pochybení u této profese mohou mít nedozírné následky, odpovědnost za zdraví a život pacientů je vysoká.

Zdravotnický asistent

pracuje pod odborným dohledem všeobecné sestry, sleduje zdravotní stav pacienta a zaznamenává ho do dokumentace, provádí hygienickou péči, nácvik sebeobsluhy, prevenci proleženin, rozděluje pacientům jídlo podle diet, dohlíží na dodržování pitného režimu, připravuje pacienty k diagnostickým nebo léčebným výkonům, podle rozhodnutí lékaře nebo všeobecné sestry.

Zdravotnický laborant

identifikuje, zpracovává a uchovává vzorky biologického materiálu, hodnotí jejich kvalitu, obsluhuje laboratorní techniku, kontroluje manipulaci a uložení chemikálií i léčiv, pod odborným dohledem se podílí na uvádění nových laboratorních diagnostických postupů do praxe, podílí se na organizaci kontroly jakost, provádí některé odběry biologického materiálu, provádí laboratorní vyšetřování v těchto oblastech: biochemie, toxikologie, genetika a genetická toxikologie, mikrobiologie, virologie a imunologie, cytologie a histologie, hematologie a transfúzní lékařství, laboratoře pracovního lékařství.

Zdravotnický záchranář

poskytuje neodkladnou péči postiženým všech věkových kategorií na místě vzniku náhlé příhody, během cesty do zdravotnického zařízení a na odděleních urgentních příjmů, někdy navádí laiky při poskytování první pomoci do doby příjezdu záchranářů, spolupracuje se integrovaným záchranným systémem; je sám za sebe a tým zdravotníků, který řídí, v péči o pacienta je odpovědný, za správně provedené vyšetřovací, diagnostické i terapeutické úkony, pracuje téměř vždy pod časovým stresem, proto se vyžaduje správnost a rychlost úsudku, výběru vhodného postupu a metody, musí mít organizační schopnosti na vysoké úrovni.

Zubař

pečuje o lidský chrup, používá k tomu speciální postupy, ošetřuje zubní kazy, na zubní výplně používá nejmodernější materiály a technologie, provádí protetické úkony, zhotovuje můstky, snímatelné náhrady nebo chybějící zuby nahrazuje kostními implantáty; ke snímání zubů, čelistí, čelistní dutiny i čelistních kloubů používá moderní rentgenovou techniku, umí nahradit ztracené části zubu, celého zubu, skupiny zubů i chrupu, používá k tomu nejdokonalejší rekonstrukční metody; spolupracuje s dentální hygienistkou, která má na starosti prevenci a zubním chirurgem, který provádí složitější chirurgické zákroky; zubař si zpravidla zařizuje vlastní ordinaci, náklady na její pořízení jsou poměrně vysoké.

Zubní technik

zhotovuje a opravuje zubní náhrady a ortodontické pomůcky, zubní korunky, můstky i celé umělé chrupy z různých materiálů (plasty, pryskyřice, keramika, kovy včetně zlata), k práci používá jemné ruční nástroje nebo speciální stroje jako brusky, vrtačky a frézky, zubní technik musí být velmi zručný, mít dobrou jemnou motoriku a velkou sílu v rukou, protože zubní brusky mají vysoké otáčky.