je manažer v oblasti rostlinné výroby, určuje časový harmonogram prací na poli, řídí a stará se o kvalitu půdy, zodpovídá za dodržování zákonných norem při hnojení – rozhoduje o formě a způsobu hnojení, zapravení kejdy a močůvky, používání upravených kalů a sedimentů na zemědělské půdě, chrání vody před znečištěním dusičnany; řídí pěstování všech zemědělských plodin, vč. širokořádkových plodin, dbá o ekologické zemědělství, chrání významné krajinné prvky, vodní toky a nivy apod., kontroluje, zda se dodržují všechny právní normy v rostlinné výrobě.