Povolání:

Agronom

řídí se pokyny zemedělského inženýra - agronoma, pod jeho vedením zajišťuje veškeré práce v rostlinné výrobě, nákup semen, hnojiv a dalších chemických přípravků pro rostlinnou výrobu, přímo na poli kontroluje stav plodin, doporučuje podle stavu půdy a počasí výkon určitých prací -jako je aplikace chemických prostředků, komunikuje s lidmi, kteří mají na starosti práce na poli - traktoristi, kombajnéři apod., stará se o setí, zavlažování, orbu apod., dohlíží na údržbu mechanizace, zemědělských strojů, skleníků apod., vede jednoduchou dokumentaci o rostlinné výrobě.

Farmář

hospodaří na farmě, zajišťuje a řídí fungování všech procesů a činností; v oblasti rostlinné výroby jsou to tyto činnosti: přípravu půdy (orba, hnojení, kypření, vláčení apod.) výsev, pěstování a ochrana zemědělských plodin, aplikace postřiků a chemických prostředků proti škůdcům a jejich sklizeň a skladování; údržba zemědělských strojů a mechanizace; v oblasti živočišné výroby - chov hospodářských zvířat (skotu, ovcí, koz (vč. dojení), prasat, koní, drůbeže; sledování zdravotního stavu hospodářských zvířat, asistuje u porodů, stará se o prevenci onemocnění, provádí základní zooveterinární opatření; zemědělství podléhá přírodním vlivů jako je sucho, záplavy, nemoci zvířat a jiné možné nepřízně klimatu apod., vede složitou administrativu a agendu o jednotlivých zvířat, komunikuje s úřady.

Geolog

provádí inženýrsko-geologický (technicko-geologický) průzkum, analyzuje složení zemské půdy z důvodu výskytu jednotlivých rud, zemních plynů, ropy, příp. i drahých kovů apod., mapuje geologické útvary, pánve, složení hornin, zásobu surovin, poté zpracovává odborné zprávy, nejčastěji pro stavební účely před započetím stavby silnice, železnice, mostů, hrází, halových komplexů, kanalizace, u velkých staveb je vyjádření geologa důležitou součástí stavebního povolení, geolog spolupracuje s dalšími odborníky seismology, s odborníky na rentgenová měření, např. radon apod. Pracuje v terénu, provádí vrty, kterými zavádí speciální sondy pro měření presiometrické, inklinometrické, hydrodynamické či vodní tlakové zkoušky, z nich stanovujeme deformační, filtrační a jiné charakteristiky geologického prostředí; pracuje také v laboratoři, kde analyzuje odebrané vzorky.

Hydrogeolog

popisuje původ, výskyt, pohyb a vlastnosti podzemních vod, mapuje zvodnělé geologické prostředí, studuje ekosystémy, řeší hospodaření se srážkovými vodami, řeší likvidaci srážkových vod v urbanizovaných územích, dohlíží na srážkové vody, aby prostředí (stavby) umožnilo vsakování srážkových vod v místě jejich dopadu, případně bylo zajištěno vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod správným způsobem, určuje rozsah hydrogeologického průzkumu, výběr a způsob dimenzování vsakovacího prvku, opatření má minimalizovat škody při přívalových deštích a řešit období sucha, dbá na to, aby vše probíhalo v souladu s platnými normami a zákony, v souladu s ekologickými záměry.

Veterinář

pečuje o celkové zdraví a pohodu zvířat, vyšetřuje za pomoci speciálních metod a diagnostikuje choroby nebo zranění malých domácích zvířat (psů, koček, morčat atd.) nebo také velkých hospodářských zvířat (koní, ovcí, skotu) a zvířat chovaných v zoo, vč. exotických druhů; provádí řadu veterinárních zákroků, jako je očkování, odčervení, stříhání drápků, vyšetření moče, RTG diagnostika, sonografické a mikroskopické vyšetření, biochemické vyšetření krve, odstraňování zubního kamene pomocí ultrazvuku; poskytuje poradenství v oblasti chovu a výživy zvířat; úkolem veterináře je, ale taky chránit zdraví člověka kontrolováním výroby a distribuce potravin živočišného původu; kontroluje dodržování veterinárně hygienických požadavků ve výrobě, při zpracování, skladování a přepravě živočišných produktů.

Zahradní architekt

je projektantem soukromých či veřejných zahrad, parků, lesoparků, zeleně ve městech; při vytváření projektu by měl respektovat zadání zakázky, přání zadavatele, aby mu vytvořil dílo na míru; zná velmi dobře různé stromy, dřeviny, květiny, zná jejich růstové vlastnosti, nároky na půdu, zálivku apod., měl by vědět, co se dá s čím kombinovat, měl by mít velmi dobrou prostorovou představivost, vkus a smysl pro krásu, mít nápady a být tvořivý, vedle toho by měl být komunikativní, protože musí vyjednávat s klienty, dříve kreslil na výkresy, dnes se projektuje pomocí speciálních PC grafických programů, často spolupracuje se stavebními projektanty.

Zahradník

Provádí výsadbu okrasných zahrad podle návrhu zahradního architekta, řídí se jeho pokyny, pracuje podle předloženého projektu; ošetřuje rostlin během vegetace, od sázení, pikýrování, až po sklizeň, stará se o užitkovou i okrasnou zahradu, byliny, zeleninu, květiny, keře, stromy, podporuje jejich růst kypřením, hnojením apod. léčí je v případě napadení škůdci; u užitkových plodin sklízí, připravuje plodiny pro transport, ví, jak skladovat produkty, připravuje je na trh a expedici.

Zemedělský inženýr - agronom

je manažer v oblasti rostlinné výroby, určuje časový harmonogram prací na poli, řídí a stará se o kvalitu půdy, zodpovídá za dodržování zákonných norem při hnojení – rozhoduje o formě a způsobu hnojení, zapravení kejdy a močůvky, používání upravených kalů a sedimentů na zemědělské půdě, chrání vody před znečištěním dusičnany; řídí pěstování všech zemědělských plodin, vč. širokořádkových plodin, dbá o ekologické zemědělství, chrání významné krajinné prvky, vodní toky a nivy apod., kontroluje, zda se dodržují všechny právní normy v rostlinné výrobě.

Zemedělský inženýr - zootechnik

stará se a organizuje péči o hospodářská (skot, prasata, ovce kozy apod.), exotická (v ZOO), služební a laboratorní zvířata; řídí a zajišťuje péči o zvířata od narození až do smrti, sleduje jejich růst, vývoj, sleduje podmínky, ve kterých jsou chovány, řídí se předepsanými normami českými i evropskými, dbá na hygienu chovu, spolupracuje s veterinárním lékařem, asistuje při některých zákrocích, jako jsou porody, kastrace, očkování zvířat apod., stará se o prevenci nemocí, organizuje přirozené nebo umělé připuštění zvířat, dohlíží nad dodržování pravidel chovu, stanovuje krmné dávky, zajišťuje a rozhoduje o složení krmiva, jeho dávkování, vede záznamy o jednotlivých kusech zvířat, sleduje užitkovost zvířat, dojivost, váhové přírůstky, řídí zavádění nových technologií do chovu, řídí práci zootechniků (s maturitou), spolupracuje a komunikuje s institucemi z oblasti zemědělství a potravinářství.